Sanering av förorening

I första hand är målet för en sanering att återställa marken till sitt ursprungliga skick.

Ska du utföra arbeten i förorenade områden måste du anmäla detta till Miljösamverkan östra Skaraborg senast 6 veckor innan du påbörjar arbetet. 

Vi tar ställning till om marken behöver saneras, krav på skyddsåtgärder, vilka halter av föroreningar som kan accepteras på platsen efter det att saneringen är avslutad

Undersökningar

Innan du genomför en eventuell sanering behöver du göra vissa undersökningar.

Om de undersökningar du gör leder till att nämnden bedömer att marken bör saneras kan det ske på olika sätt. Föroreningen kan till exempel oskadliggöras, flyttas eller göras orörlig. Detta kan ske genom olika metoder, till exempel urtvättning, nedbrytning, förbränning, deponering eller inkapsling. Vilken behandlingsmetod du ska välja beror på föroreningstyp, markanvändning, kostnad och många andra faktorer.

Målet för saneringen

I första hand är målet för en sanering att återställa marken till sitt ursprungliga skick. Det är inte alltid möjligt att få bort hela föroreningen. Om det inte är möjligt bör den föroreningshalt som lämnas kvar i marken inte överstiga den lägsta koncentrationen som kan ge effekter på människa eller miljö. I de fall detta inte är möjligt bör marken inte användas för till exempel bostäder, växtodling eller andra ändamål där risken är stor för direkt kontakt med föroreningen.

Kontrollprogram 

När saneringen är färdig kan du behöva ta fram ett kontrollprogram för att följa upp föroreningssituationen. Med hjälp av kontroller kan du få reda på om saneringen verkligen har fått den effekt som var meningen.