Buller

Om er verksamhet ger upphov till buller måste ni se till att ni inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Ljud som kan påverkar människors hälsa

Buller är oönskade ljud som påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Buller kan leda till trötthet, sömnproblem, stress och sämre koncentration. Vad vi upplever som buller varierar från person till person och även efter tid på dygnet.

Buller kan till exempel vara ljud från vindkraftverk, byggarbetsplatser, discon, konserter, gym eller uteserveringar.

Verksamhetsutövaren har ansvaret

Kravet på egenkontroll i miljöbalken innebär att ni som verksamhetsutövare är skyldiga att utreda det buller ni orsakar. Det kan till exempel innebära kontrollmätningar av ljudnivån.

Lagstiftningen säger att:

  • ni måste ha tillräcklig kunskap om riskerna i er verksamhet (2 kap. 2 § miljöbalken)
  • ni ska göra de försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa (2 kap. 3 § miljöbalken)
  • ni har som verksamhetsutövare själva ansvaret för att visa att ni uppfyller kraven i miljöbalken (2 kap. 1 § miljöbalken). Vi kan till exemepel komma att vilja se dokumentation av genomförda bullermätningar.

Högtalare på offentliga platser

Där allmänheten vistas får högtalarljud aldrig vara högre än 100 dB(A) ekvivalent och 115 dB(A) max. Om barn under 13 år finns bland besökarna får ljudnivån inte överskrida 97 dB(A) ekvivalent och 110 dB(A) max.

Högtalare ska placeras så att besökare inte kan befinna sig direkt intill dem. Om det finns bostäder i närheten bör högtalarna riktas bort från dessa.

Smarta mobiltelefoner kan ha appar som beräknar ljudnivåer. Dessa är ofta osäkra mätinstrument och kan endast ses som en fingervisning om bullernivån. 

Kontroll av verksamheten

Ni är ytterst ansvariga för er verksamhet och måste på egen hand se till att ni följer lagstiftningen. Vi kan också komma att göra inspektioner av er verksamhet för att kontrollera att ni följer reglerna. En tillsynsavgift enligt fastställd taxa kommer då att tas ut.

Ni kan också komma att föreläggas att göra bullerutredningar om miljönämnden anser det nödvändigt.