Bilden visar en jordhög från en grävplats.

Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Exempel på förorenade områden rödfyrhögar, nedlagd deponier, gamla bensinstationer och byggnader som har PCB i delar av byggnadsmaterialet.

Anmäl om du upptäcker föroreningar

Om du upptäcker en förorening ska du anmäla det till Miljösamverkan östra Skaraborg. Det gäller oavsett om du är entreprenör eller markägare.

Anmäl arbeten i förorenade områden

Ska du utföra arbeten i förorenade områden måste du göra en anmälan till oss senast 6 veckor innan du påbörjar arbetena. Vi tar ställning till om marken behöver saneras, krav på skyddsåtgärder, vilka halter av föroreningar som kan accepteras på platsen efter att saneringen är avslutad med mera.  

Föroreningar upptäcks oftast vid gräv- eller rivningsjobb

Om du upptäcker att ett lager i marken har en annorlunda färg eller lukt kan det vara en förorening.  

Efter mer än ett sekel med industrier och verksamheter har områden blivit förorenade. Föroreningar kommer oftast från gamla utsläpp. De kan ligga kvar i jorden under en lång period. Om man börjar gräva i marken kan föroreningarna frigöras och eventuellt spridas.