Erfarenhetsbedömning vid tillsynsinsatser

Vid de flesta tillsynsinsatser gör vi en erfarenhetsbedömning.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att utöva tillsyn på företag och verksamheter utifrån olika lagstiftningar, bland annat miljöbalken. Det betyder att vi kontrollerar att lagen följs och vidtar de åtgärder som behövs för att de som inte följer reglerna ska göra det i fortsättningen. Tillsynen ska säkerställa att syftet med miljöbalken nås, det vill säga att främja en hållbar utveckling.

Företagets ansvar

Verksamhetsutövaren har ansvar för att följa lagar och regler. En väl utvecklad egenkontroll är ett effektivt sätt att ta eget ansvar för detta.

Klassning av företagets verksamhet

För att veta hur ofta vi behöver bedriva tillsyn över ett företags verksamhet gör vi en klassning med utgångspunkt från företagets verksamhet. Vi kontaktar företaget för att få bekräftat att vi uppfattat på rätt sätt det som företaget gör. Företaget kan kontakta oss för att diskutera klassningen. Därefter skickar vi ett beslut för att fastställa klassningen. Är företaget inte överens med oss om klassningen kan man överklaga beslutet. Det är viktigt att företaget anmäler till oss om verksamheten ändras. I vår taxa för miljöbalken kan man läsa sig till klassindelningen. 

Företaget betalar

Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället – utan av företaget som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn. Reglerna om detta finns i 27 kap. i miljöbalken. Tanken är den som förorenar ska stå för samhällets kostnader. 

När klassningen är gjord och beslut är skickat till verksamhetsutövaren och det har vunnit laga kraft, är det inte längre möjligt att överklaga årsavgiften. 

Hur ofta vi bedriver tillsyn på varje enskilt företag varierar, mellan någon gång per år till en tillsynsinsats vart fjärde år.

Detta ingår i tillsynen

I begreppet tillsyn ingår dels tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken, dels tillsynsmyndighetens (våra) andra uppgifter av förebyggande och stödjande karaktär. När vi beräknar tidsåtgången för tillsyn och prövning ingår förutom tillsynsinsatsen även bland annat förberedelser innan insatsen, arbete efter inspektion, telefonsamtal, samråd etc. med övriga tillsynsmyndigheter, interna och externa kontakter med sakkunniga och registerhållning i allmänhet samt miljöövervakning.

Exempel på tillsynsinsatser kan vara inspektion på plats, granskning av rapporter, information till verksamheter etc.

Erfarenhetsbedömning

Det finns i tillsynen en del som innebär att företaget i viss mån kan påverka sin avgift för tillsynen. Vi kallar det erfarenhetsbedömning.    

Verksamhetens egenkontroll

Alla som utför en åtgärd som kan innebära en risk för människor eller miljön ska följa miljöbalkens hänsynsregler. Det innebär bland annat att man fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att minska risken för skada. Vi lägger stor vikt vid egenkontrollen. Därför är det viktigt att företaget kan visa att man uppfyller kraven om egenkontroll.