Oljeavskiljare

En verksamhet som hanterar mineralolja som riskerar att släppas ut i spill- eller dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare.

Varför ska verksamheten ha oljeavskiljare?

Utsläpp av oljeprodukter (mineralolja) kan orsaka problem i både naturmiljö och spillvattennät. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Det leder till ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten släpps ut i recipienten.

Om oljan kommer ut i dagvattnet kan den skada sjöar och vattendrag. Även utsläpp av mycket små mängder mineralolja kan orsaka stor skada, framför allt om sjön eller vattendraget används som dricksvattentäkt.

En oljeavskiljare fångar upp en stor del av oljan innan det släpps till spillvattennätet. Men oljeavskiljaranläggningen är ingen komplett reningsanläggning. Avskiljning av mineralolja är endast ett steg i reningsprocessen för ett renare vatten. 

Vilken verksamhet behöver en oljeavskiljare?

Alla verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till naturen eller avloppsnäten ska ha en oljeavskiljare. Exempel på anläggningar som kan behöva installera en oljeavskiljare är:

 • Bensinstationer
 • Fordonstvättar
 • Gör-det-själv-hallar
 • Bilverkstäder
 • Motor- och servicehallar
 • Olje- och kemikaliedepåer
 • Parkeringshus

Anläggningar där det finns både verkstad och tvätt bör ha separata oljeavskiljare.

Olika former av mineralolja

Alla typer av oljehaltigt vatten kan inte behandlas i en oljeavskiljare. Till exempel kan vatten som innehåller emulgerad olja, löst olja eller RME (rapsolja) inte behandlas i en oljeavskiljare. För den typen av vatten finns det andra separationstekniker som ni kan behöva installera för att rena vattnet från oljan.

Dimensionering och placering 

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Normerna reglerar en mängd olika faktorer som produktutformning, provning, märkning, dimensionering med mera. För att oljan ska hinna stiga till ytan, är det viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad. Oljeavskiljaren måste vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Här följer några tips för att sköta er anläggning:

Kontrollera minst var tredje månad

 • Oljehinnans tjocklek. Det finns olika tekniker för detta, till exempel en vattenpasta som stryks på en pejlsticka eller ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
 • Slammets tjocklek. Det går att göra antingen med en sticka som förs ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det vid vilken tjocklek på slamskiktet oljeavskiljaren bör tömmas.
 • Funktionskontroll av larmet.
 • Koalesatorns funktion.

Gör minst en gång om året

 • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
 • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen.
 • Byt ut eller rengör koalesatorn.

Gör en gång vart femte år

 • Så kallad femårskontroll som regleras i SS-EN 858-2. I femårskontrollen får ni reda på om oljeavskiljaren är tät och om den renar spillvattnet från er verksamhet tillräckligt.