Två bruna hästar, ett sto med föl, tittar in i kameran. Blå himmel täcker bilden.

Hästhållning

Under de senaste 30 åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats. Som hästägare kan du med ganska små medel göra förändringar som gör stor nytta för miljön.

Väldigt många av dagens hästar hålls i tätortsnära områden där tillgång till stora rasthagar brukar vara sämre. Detta ger en hög belastningsgrad på liten yta, vilket innebär en stor belastning på miljön. Upptrampad mark och kvarlämnad gödsel ger ett ökat växtnäringsläckage vilket i sin tur kan leda till övergödning i sjöar och vattendrag.

Hästhagar upptar en tiondel av Sveriges jordbruksmark. Inom jordbrukssektorn är utsläpp väl reglerat, men det är inte lika tydligt för hästägare trots att det idag finns fler hästar än mjölkkor. Det är därför få hästägare som är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten.

Som hästägare kan du med ganska små medel göra förändringar som gör stor nytta för miljön. Några exempel:

  • Mocka hagen och städa undan foderspill
  • Se över dränering och underhåll diken kring dina hagar 
  • Stängsla runt vattendrag och diken
  • Minska på kraftfodret