Medelstora förbränningsanläggningar

Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt från 1 megawatt upp till 50 megawatt.

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. En del i förordningen medför att medelstora förbränningsanläggningar med Miljösamverkan som tillsynsmyndighet måste vara registrerade hos Miljösamverkan.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

 

Medelstora förbränningsanläggningar registreras med hjälp av vår e-tjänst, se länk till höger.