På bilden visas porten till en fordonstvätt.

Fordonstvättanläggning

Vid biltvätt finns risk att föroreningar kommer ut i miljön. Därför gäller särskilda regler för företagare, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter som tvättar fordon.

Måste jag anmäla min fordonstvätt?

Tvättanläggningar som per kalenderår tvättar fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 andra motordrivna fordon (lastbilar, bussar, traktorer etc.) måste anmäla sin verksamhet till oss.

Nödvändig egenkontroll

En tvättanläggning ska bedriva egenkontroll enligt 2 kap. miljöbalken. Kontrollen är ett verktyg för er att kunna se att ni uppfyller kraven i lagstiftningen.

Egenkontrollen innebär bland annat att ni ska göra provtagning av tvättvattnet i reningsanläggningen. Resultatet av provtagningen granskas vid vårt årliga tillsynsbesök hos er.