Cisterner och annan hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja

Den som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Läckage från cisterer eller från en annan hantering kan påverka både mark, grundvatten, sjöar och vattendrag.

Regler för hur cisterner ska skötas finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10 (gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare föreskrift). Mer information finns på Naturvårdsverkets webbsida, se länk.

Hur konstruktion, installation och kontroll av cisterner regleras finns beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3 (föreskrift och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor).

Utanför vattenskyddsområde

Beroende på var du bor eller var du har din verksamhet så gäller olika regler. Utanför vattenskyddsområde måste alla cisterner som rymmer mer än 1000 liter meddelas till Miljösamverkan, senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas.

Inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden gäller särkilda regler. I vissa vattenskyddsområden finns lokala  regler som är mer strikta. Inom vissa områden behöver du söka tillstånd från oss för att få hantera brandfarliga vätskor eller spillolja.

Om det i området inte finns några särkilda regler och du inte behöver söka tillstånd hos oss så måste du ändå informera Miljösamverkan att du har cisterner som rymmer mer än 250 liter eller har en annan hantering som är mer än 250 liter. Du måste informera oss senast fyra veckor innan du börjar hanteringen. Vad hantering innebär kan du läsa mer om i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10.

Ska du sluta använda din cistern?

En cistern som inte ska användas längre ska tömmas, rengöras och skrotas. Grundregeln är att nedgrävda cisterner tas upp ur marken. Endast om man riskerar att påverka en byggnad så att till exempel sättningsskador uppstår får den ligga kvar i marken. Cisternen måste då tömmas, rengöras och fyllas med sand.

Du måste göra en anmälan till Miljösamverkan östra Skaraborg om du slutar använda din cistern. 

Under en övergångsperiod kan en cistern vara kvar på fastigheten utan att den används. Kom ihåg att ta bort överfyllnadsskydd och påfyllningsrör så att inte påfyllning kan ske av misstag. Är cisternen nedgrävd bör den tas om hand omedelbart eftersom en bortglömd tom cistern som kollapsar kan orsaka stora problem med sättningsskador då runt 3 kubikmeter jord plötsligt rör sig.

Tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor

För att få hantera brandfarliga vätskor kan du även behöva söka tillstånd hos Samhällskydd Mellersta Skaraborg (Räddningstjänsten i Falköping, Götene, Skara, Tidaholm) eller Räddningstjänsten Skaraborg.

Det finns flera olika typer av hantering av brandfarliga vätskor som är undantagna från kravet att ansöka om tillstånd till räddningstjänsten. Detta regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2013:3 (föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor). Om du är osäker på om din hantering berörs av den här tillståndsplikten så läs i föreskriften eller kontakta räddningstjänsten i din kommun.