Kundundersökning Löpande Insikt

För att fortsätta utveckla och förbättra vår service är det viktigt för oss att veta vad du som företagare tycker om det vi gör. Du kan hjälpa oss att förbättra vår service och bidra till ett bättre företagsklimat genom att delta i undersökningen Löpande Insikt.

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltar vi i undersökningen Löpande Insikt. Det är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra vår service till er.

 

Insikt är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Kundundersökningen innebär att du som varit i kontakt med Miljösamverkan kan bli kontaktad av ett undersökningsföretag för att besvara en enkät.

Om du är företagare och har haft kontakt med oss i något ärende kan det alltså hända att du blir tillfrågad om du vill vara med i Insiktsmätningen. Ta gärna chansen! Dina svar gör det enklare för oss att förbättra för dig som driver företag i vårt område.

Undersökningen innebär att en enkät skickas till dig som har avslutat ett myndighetsärende hos oss. I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

I enkäten ställs frågor om sex serviceområden:

  • information
  • tillgänglighet
  • kompetens
  • bemötande
  • rättssäkerhet
  • effektivitet

Hjälp oss att bidra till ett bättre företagsklimat

När du får enkäten skulle vi uppskatta om du tog dig tid att svara på frågorna och skicka in svaren. Enkäten kommer automatiskt skickas till dig i samband med att ditt myndighetsärende avslutats. 

Se resultaten

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats kan du se resultaten från tidigare år. I april året efter mätåret offentliggör SKR de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat

Svaren från kundundersökningen Insikt används för statistiska ändamål. All data som lagras i SKR:s databas är anonymiserad. Det går alltså inte att identifiera specifika personer eller företag.