Bilden visar en skylt om rökning förbjuden.

Utökat rökförbud från 1 juli

Den 1 juli 2019 blev det förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus, till exempel på uteserveringar och busshållplatser. Rökförbudet påverkar dig som bedriver verksamhet som allmänheten har tillgång till. Det är du som ska informera om rökförbudet.

Riksdagen har beslutat att införa rökförbud på flera allmänna platser utomhus för att begränsa hälsorisker och olägenheter orsakade av rök.

Sedan den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på:

• Områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer omfattas, det gäller till exempel biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet.

• Uteserveringar till restauranger och caféer.

• Inhägnade idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även om idrottsanläggningen används till andra aktiviteter som till exempel konserter eller mässor.

• Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

• Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud. Till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

De nya reglerna om rökfria miljöer gäller inte bara tobaksrökning utan även:

• inhalering av tobak som förångats (exempelvis vattenpipa)

• rökning av örtprodukter

• användning av e-cigaretter

• användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Ett förbud att röka på allmänna platser utomhus tros ge en motsvarande effekt.

Du har ansvar för att rökförbudet följs

Det är du som fastighetsägare, eller du som på annat sätt disponerar (till exempel hyr) en lokal eller ett område, som har ansvar för att rökförbudet följs.

När det gäller entréer så är det du som äger eller disponerar utrymmet innanför entrén som ansvarar för rökförbudet. Det gäller även om du inte äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex,är det normalt fastighetsägaren som har ansvaret för att rökförbudet följs.

Informera

Du som har ansvar för rökförbudet ska tydligt skylta och informera om rökförbudet. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Vid behov ska du också informera och säga till om rökförbudet. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får personen avvisas.

Du måste också ta bort askkoppar och annat som har med rökning att göra. 

Ingen rökruta

I vissa lokaler och utrymmen är det möjligt att göra avvikelser från rökförbudet - till exempel genom att inrätta separata rökrum i restauranger. För de nya rökfria miljöerna finns inga möjligheter till sådana avvikelser. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden eller rökrutor på uteserveringar.

Tillsyn

MIljösamverkan östra Skaraborg har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Vi kommer att kontrollera hur rökförbudet följs vid våra tillsynsbesök.