Lantbrukets avfall

Allt avfall ska sorteras och om möjligt återvinnas.

Farligt avfall

Spillolja, som är det vanligast förekommande farliga avfallet från lantbruken och annat farligt avfall i vätskeform bör du förvara i ett avloppslöst och frostfritt utrymme. Det farliga avfallet ska förvaras åtskiljt från annat avfall eller produkter. 

Mindre mängder farligt avfall från din verksamhet får du transportera själv under förutsättning att du har anmält transporten till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vilka mängder och vilken typ av avfall du får transportera själv framgår av länsstyrelsens webbplats.

Det farliga avfallet från din verksamhet måste du transportera till något företag som är har tillstånd att ta emot och mellanlagra farligt avfall från företag.

Plastavfall

Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalité måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Ensilageplast och andra jordbruksprodukter av plast ska lämnas till SvepRetur AB. Det är ett branschägt materialbolag som ansvarar för insamling av plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för oljor, växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel och ser till att plasten i möjligaste mån återvinns. Mer information om Svepreturs insamlingar finner du på deras webbplats.