En grävmaskin lastar uppschaktade jordmassor på en dumper.

Schaktmassor

Samhället hanterar stora volymer avfall i form av schaktmassor, massor som både är förorenade och inte förorenade. Lagstiftningen som reglerar hanteringen av massorna är komplicerad. Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för sådan verksamhet.

Schaktmassor från tätorter

Om ni gräver i tätorterna och ni har ett behov av att ta bort massorna från platsen kan ni enligt länsstyrelsens bedömning, utgå från att massorna enligt avfallsförordningens definition (SFS 2011:927) är avfall. Även så kallat rena massor kan vara avfall beroende på kvittblivningsbehovet. Men att jordmassorna klassas som avfall innebär inte att de inte kan komma till nytta någon annanstans. 

Var kan schaktmassor användas?

 • Sluttäckning av deponier
 • Efterbehandling av täkter
 • Anläggningsändamål på land
 • Anläggningsändamål i vatten
 • Muddermassor som läggs på land

Det kan finnas fler användningsområden men det är viktigt att det finns ett verkligt syfte med användningen så att det inte enbart blir en form av kvittblivning (dvs. något som ni vill göra er av med). Tänk på att bara lägga upp massor i skogen kan innebära att ni startar en deponiverksamhet. Det är inte tillåtet utan miljötillstånd! 

Vad behöver ni göra för att kunna använda massorna någon annanstans?

 • Ofta behöver ni göra en anmälan till tillsynsmyndigheten (kan vara Miljösamverkan eller länsstyrelsen). Det gäller massor med ringa föroreningsrisk, som det kallas. För massor där det är mindre än ringa föroreningsrisk kan det innebära att ni inte behöver anmäla till tillsynsmyndigheten.
 • Det kan vara så att det krävs ett samråd med länsstyrelsens naturenhet, så kallat 12:6 samråd enligt miljöbalkens bestämmelser om ändring av naturmiljön. Indikatorer för att skilja på de olika verksamheterna finns i Naturvårdsverkets "Handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i anläggningsarbeten".  
 • Om er verksamhet ska anmälas så är det Miljösamverkan som ska ta emot anmälan (inom kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro). Ni ska då använda blanketten "anmäla miljöfarlig verksamhet, användning av avfall".
 • Om det behövs ska massorna provtas. Enligt länsstyrelsen är enda undantaget från provtagning om man gräver upp massor från väl känd, jungfrulig mark utanför tätort, till exempel skogs- eller åkermark som iordningställs till tomtmark.Gränsdragningen för provtagning eller inte av massorna är svår därför rekommenderar länsstyrelsen att massorna alltid bör provtas. Hur provtagningen ska gå till, hur proverna ska tas ut, vilka parametrar som ska provas etc. bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten för den tänkta platsen där massorna ska användas, vilket oftast är Miljösamverkan (inom kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro).  

Utanför tätorterna

Behöver ni schakta och föra bort massor från jungfrulig, väl känd mark utanför tätorterna, till exempel skogs- eller åkermark så kan användningen av massorna på den tilltänkta platsen ibland vara enklare. Lyssna alltid med tillsynsmyndigheten för platsen där massorna ska användas vad som gäller. Inom kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro är det till Miljösamverkan ni ska höra av er.  

Flera olika lagstiftningar att ta hänsyn till

Det kan finnas annan lagstiftning som ni måste ta hänsyn till både vid schaktning och vid återanvändandet av massorna. Det kan gälla till exempel:

 • fornlämningar (kulturminneslagen)
 • vattenskyddsområden
 • strandskydd
 • vattenverksamhet
 • att det behövs mark- eller bygglov (plan- och bygglagen).

Prövningar sker enligt varje särskild lagstiftning och hos berörd myndighet.