Behandling av personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ett av förordningens syften är att skydda enskildas personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter så att vi följer förordningen.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som gör att det direkt eller indirekt går att identifiera en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, fotografier, mejladress, bostadsadress och fastighetsbeteckning.

Behandling

Behandling av uppgifter innebär alla former av hantering av dem, till exempel insamling, lagring, användning, spridning och radering.

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig.

Dataskyddsombud

Miljönämnden har dataskyddsombud som du når på dataskyddsombud@skovde.se, 0500-49 80 00. Ombudet ansvarar bland annat för att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige och anställda om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, och för att övervaka att de följer förordningen.

Ändamål och grunder för behandlingen

De flesta av de personuppgifter som miljönämnden behandlar används i nämndens myndighetsutövning. Vi behandlar också personuppgifter för andra ändamål inom nämndens verksamhet, till exempel enkäten Löpande Insikt.

När handlingar med eller utan personuppgifter kommer in till miljönämnden anses de som huvudregel utgöra allmänna handlingar. Eftersom nämnden är en offentlig verksamhet gäller särskilda regler för hur handlingarna får hanteras samt om och när de får lämnas ut, gallras eller bevaras.

Varifrån uppgifterna kommer

De personuppgifter vi har kommer oftast från de personer som uppgifterna gäller. Vi hämtar också uppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister och andra myndigheter. Uppgifterna kan även komma från andra källor, till exempel hämtar vi telefonnummer från internet.

Vilka som tar del av uppgifterna

Anställda och förtroendevalda hos Miljösamverkan kommer att ta del av personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter som behövs för att hantera fakturor och betalning av dem skickas till organisationer som hjälper oss med det. Vid it-support kan it-tekniker komma att ta del av uppgifter. När ärenden överklagas skickar vi uppgifter till överklagningsinstanser. Vid problem med delgivning kan vi skicka uppgifter till organisationer som hjälper oss med det.

De flesta av våra handlingar och uppgifter är allmänna och omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten, företag och massmedia har rätt att begära ut dem.

Hur länge uppgifter sparas

Miljönämndens uppgifter lagras och gallras enligt nämndens dokumenthanteringsplan som är beslutad med stöd av arkivlagen. Nämnden är skyldig att arkivera många av sina handlingar för framtiden.

Rättigheter för den som är registrerad

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

  • begära ett utdrag med dina personuppgifter (dvs. vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt bland annat varför vi behandlar dem)
  • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
  • invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • begära dataportabilitet (överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig) i vissa fall
  • återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke (detta gäller vanligtvis inte vid myndighetsutövning). Återkallandet påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades
  • klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på vår behandling av personuppgifter.

 

Frågor?

Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor eller vill utnyttja någon av dina rättigheter.