Offentlighetsprincipen - rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att bland annat myndigheters verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna och transparanta.

Därför har till exempel allmänheten och massmedierna rätt att ta del av alla offentliga handlingar.

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Vilka handlingar är offentliga?

Offentliga handlingar är de allmänna handlingar som inte är hemliga. Det finns vissa allmänna handlingar som inte är offentliga och de får då inte lämnas ut. Orsaker till att allmänna handlingar är hemliga kan vara att om allmänheten fick ta del av handlingarna skulle det:

  • riskera att störa rikets förbindelser med annan stat
  • riskera rikets säkerhet
  • riskera ekonomisk skada för myndigheten
  • riskera skyddet av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
  • skada intresset att bevara djur- eller växtart

Din anmälan eller synpunkt blir en allmän handling

När du skickar in handlingar i ett ärende till oss eller om du lämnar en synpunkt till oss så blir den en allmän handling. När du ansöker eller anmäler olika ärenden till oss så kan du normalt inte vara anomyn. Vissa uppgifter kan ges sekretess. Vad som ska skyddas bestäms av offentlighets- och sekretesslagen och avgörs i varje enskilt fall.

Om du till exempel vill framföra synpunkter på vårt arbete eller klaga på en verksamhetsutövare eller om du har klagomål på din bostad så kan du vara anonym. Om du ringer till oss, kom ihåg att inte tala om ditt namn. Skriver du mejl till oss och har ditt namn som mejladress är du inte anonym.

Vår behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du ansöker eller anmäler olika ärenden till oss behandlar vi digitalt för att ärendet ska kunna handläggas, för administration och för statistik. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få information om vilka personuppgifter som rör dig och som vi behandlar. Miljönämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.