Bilden visar ett solarium.

Information för dig som ska starta en solariesalong.

Om du tänker öppna ett solarium, där du kommer att ta emot allmänheten som kund, så måste du först anmäla din verksamhet till oss.

Syftet med en sådan anmälan är att vi så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten. Vi ska också kunna lämna råd, upplysningar och eventuellt ställa krav på verksamheten ur strålskyddssynpunkt. Kravet på anmälan kan också gälla om en stor grupp människor har tillgång till solariet, till exempel en större bostadsrättsförening.

Anmäl i god tid

Kom ihåg att du ska anmäla i god tid, minst sex veckor innan du planerar att öppna din solariesalong. Om du förändrar din verksamhet, till exemplel bygger om eller utökar lokalen så kan du behöva göra en ny anmälan. Det kan vara så att du dessutom behöver bygglov för ändringen.

Avgifter

Du ska betala en avgift för vår handläggning av din anmälan. Avgiftens storlek är tre gånger grundfaktorn, som anges i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område.

I  taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen står det att solarieverksamheter ska betala en årlig avgift för tillsyn av verksamheten. Efter att du fått din anmälan handlagd gör vi en så kallad klassning av din verksamhet, det vill säga vi ta ett beslut om att det är en solarieverksamhet. När beslutet är taget kommer du att få betala en fast årlig avgift för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Solarieverksamhet klassas både enligt strålskyddslagen och miljöbalken. För vår tillsyn enligt strålskyddslagen ska du betala en årlig avgift som är en (1) gånger grundfaktorn, enligt taxan.

Tillsyn enligt miljöbalken

Vi har även ett tillsynsansvar enligt miljöbalken där frågor kring till exempel hygien och ventilation ingår. Om vi får in ett befogat klagomål på din verksamhet, så att vi behöver kontrollera den utifrån miljöbalken får du betala en så kallad timavgift. Ett sådant klagomål kan till exempel gälla bristande hygien eller dålig ventilation.

Krav på solarier

Du ska följa kraven som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Kraven innebär bland annat:

  • Varje solarium ska vara märkt med UV typ 3. Detta innebär att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier. Solariet har då en begränsad strålningsstyrka och kan användas utan särskild utbildning. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s S-märke kategorin UV typ 3 och innebär likvärdig strålstyrka.
  • Solariet ska vara utrustat med godkända rör. På solariet ska det finnas en skylt som anger originalrör, fabrikat och referensbeteckning. Solariet ska vara utrustat med rör enligt fabrikatets skyltning men kan även utrustats med de ersättningsrör som finns angivna på Strålsäkerhetsmyndighetens lista, se länk till höger.
  • Soltiden ska kunna ställas in av kunden via tidur. Strömförsörjninen till ett solarium ska dessutom vara försedd med ett extra tidur, till exempel en myntautomat som slår av nätspänningen till solariet efter högst en timma.
  • Vid varje solariebädd ska Strålsäkerhetsmyndighetens anslag "Viktigt för dig som använder solarium" finnas.
  • Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande bruksanvisningar ska anslås väl synligt. Bruksanvisningen ska ange tid i minuter för första exponeringen i solariet, tider för efterföljande exponeringar beroende på hudtyp samt antal exponeringar som inte ska överskridas under ett år. Alternativt kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund. Du väljer om du vill tillhandahålla skyddsglasögon för engångs- eller flergångsbruk.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

 

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver solarier förvissa sig om att användaren fyllt 18 år. Det ska då finnas en tydlig skylt om åldersgränsen uppsatt vid solariet.