Köldmedier

Köldmedia i kyl-, frys och värmepumpsanläggningar

Sedan 1 januari 2015 finns en ny EU-förordning. Den nya svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser gäller från och med den 1 januari 2017. Dessa förordningar innebär många förändringar.

Tidigare har det enbart varit antal kilo köldmedia som varit utgångspunkt för hur ofta anläggningen ska läcksökas. Nu är det istället kopplat till vilken typ köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i CO2-ekvivalenter (CO2e), dvs. hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

På Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats kan du läsa mer. Där går även att beräkna mängden CO2e och kontrollintervall. Du kan även ta kontakt med företaget som utför läckagekontroller hos er för att få veta hur den nya förordningen påverkar er användning av köldmedia.

Vad är köldmedier?

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Även vissa brandskyddsutrutsningar kan innehålla f-gaser. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Det finns därför lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Förbjudna köldmedier

Det är i princip förbjudet att använda köldmedia av typen CFC (t.ex. R12 och R502) och att fylla på och installera köldmedia av typen HCFC (t.ex. R22). De här gaserna skadar det skyddande ozonlagret. Du kan läsa mer i förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser och i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Förbud och undantag

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000.

CFC undantag: aggregat som innehåller mindre än 900 gram CFC och som var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess fortsatt har varit i bruk på samma plats, får användas.

HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002.

HCFC undantag: aggregat som innehåller 3 kg HCFC eller mindre får användas om aggregatet var i bruk den 1 juni 2002 och fortsatt att vara i bruk sedan dess. (ändringsförordning SFS 2011:447)

Krav på kontroll

De köldmedier som omfattas av kravet på kontroll är fluorerade växthusgaser som även har samlingsnamnet HFC och där aggregaten innehåller 5 ton CO2e eller mer. Förordningen ställer även krav på kontroll för HCFC-gaser. Under Anläggningskollen på  www.alltomfgas.se kan du räkna ut mängden CO2e för din utrustning. Fyll i vilket köldmedium du ska använda och mängden köldmedia så får du fram CO2e. 

Vem är operatör?

Operatör är den som har ansvar och befogenheter att besluta om tekniska ändringar av aggregatet. I många fall är ägaren till aggregatet även dess operatör men vid större installationer kan vissa avtal innebära att operatören är en annan verksamhet.

Det är operatören som är juridiskt ansvarig för köldmedieaggregaten.

Avgift för tillsyn

För verksamhetsutövare som betalar en årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken så ingår handläggning av köldmedierapport i den avgiften. Övriga verksamhetsutövare betalar en avgift för granskning och registerhållning.

Undvik miljösanktionsavgift

Som lokal tillsynsmyndighet ska vi pröva och besluta om miljösanktionsavgifter. När det gäller lagstiftningen om köldmedier så beslutar vi om miljösanktionsavgifter för dessa överträdelser:

Orsak

Miljösanktionsavgift

Uppfyller inte föreskrivna krav på kontrollintervall (bestämmelsen finns i EU-förordningen) 5 000 kr
Utebliven underrättelse till Miljösamverkan östra Skaraborg innan installation/konvertering 5 000 kr
Lämnar in kontrollrapporten senare än den 31 mars 1 000 kr

 

Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska besluta om avgiften. Tillsynsmyndighetens beslut kan överklagas till miljödomstolen. Betalning av en miljösanktionsavgift sker till Kammarkollegiet efter en särskild uppmaning.