Överklaga ett beslut från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och Miljönämnden östra Skaraborg

Det finns två olka sorters överklaganden: prövning av lagligheten i direktionens eller nämndens beslut som inte gäller enskild (kommunalbesvär) och överklagande av myndighetsbeslut mot ensklid (förvaltningsbesvär).

Överklaga kommunala beslut, kommunalbesvär

Att överklaga kommunala beslut som inte gäller enskilda personer eller organisationer kallas för kommunalbesvär. Hos Miljösamverkan kan detta gälla beslut som är fattade av:

 • Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg
 • Miljönämnden östra Skaraborg

 

Du har rätt att överklaga ett sådant beslut om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i någon av kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde eller Tibro. Detta gäller också medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som bor i dessa kommuner men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Förvaltningsrätten prövar överklagandet

Ditt överklagande skickar du till Förvaltningsrätten i Jönköping. De gör en laglighetsprövning och kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar men inte ändra det. De prövar om:

 • beslutet har tillkommit i laga ordning
 • beslutet handlar om något som inte är en angelägenhet för direktionen eller nämnden
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklaga i rätt tid

Överklagandet måste ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det justerade protokollet har anslagits på Miljösamverkans anslagstavla på vår webbplats.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska vara skriftligt och visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll, ärendets diarienummer och beslutsdatumet. Du ska också beskriva varför du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet ska också innehålla:

 • ditt person- eller organisationsnummer
 • postadress och adress till din arbetsplats
 • telefonnummer till din bostad och arbetsplats samt mobilnummer (med undantag för hemliga nummer)
 • din e-postadress
 • andra uppgifter som har betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna nå dig.

 

Överklaga beslut som gäller enskild person och organisation, förvaltningsbesvär

Om du är part i ett ärende om myndighetsutövning skickar vi ett beslut till dig. Tillsammans med beslutet får du information om hur överklagandet går till. Det är bara de som är berörda av ett sådant beslut som har rätt att överklaga det.

Överklagandet ska vara skriftligt och beskriva varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skriv tydligt vilket beslut du överklagar genom att ange till exempel diarienummer och DB-nummer eller paragrafnummer. Det är också viktigt att du skriver ditt namn i överklagandet.

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, under förutsättning att en fullmakt i original skickas med.

Skicka överklagandet till miljönämnden

Skicka ditt överklagande till info@miljoskaraborg.se eller Miljönämnden östra Skaraborg, 541 83 Skövde. Vi prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om den har det kan vi på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar vi vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagandet. Vilken instans det är beror på ärendet, oftast är det länsstyrelsen.

Överklaga i rätt tid

Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet.