Stövlar på rad i förskolelokal.

Inomhusmiljön, en viktig del av barnens vardag

Städningen är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning.

Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, till exempel bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen, födoämnesrester samt textil- och mineralullsfibrer. Kemiska ämnen kan också finnas bundna på partiklar, till exempel hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier. Städningen bidrar till att olika föroreningar som kan påverka luftkvaliteten förs bort eller minskas.

Bristfällig städning ökar risken för smittspridning

I lokaler och utrymmen där många människor samlas blir risken för smittspridning stor. Detta bland annat genom att bakterier och virus fastnar på föremål och andra ytor i skolmiljön. Virus kan orsaka sjukdom genom att personer kommer i kontakt med viruset. Ibland räcker det med en liten mängd för att smitta ska spridas.

Vid bristfällig städning kan det virvla upp mer damm än normalt när lokalerna används. Bristfällig städning misstänks bidra till förekomsten av så kallat sjuka hus-symptom, till exempel slemhinneirritation och allmänna trötthetsbesvär. Städningens betydelse är viktig ur hygiensynpunkt. Hög hygienisk standard ska eftersträvas för att minska risken för smittspridning och dålig luftkvalitet.

Bra städning ger bättre arbetsmiljö för barnen och personalen

Inomhusmiljön i skolor skiljer sig från de flesta andra typer av inomhusmiljöer genom att antalet personer per ytenhet är större, vilket medför ett särskilt behov av ventilation och städning.

Enligt Socialstyrelsen finns det idag i en klass med 30 elever i genomsnitt tre barn med astma, fyra barn med allergisnuva och två barn med födoämnesallergi. Dålig inomhusmiljö och misstag när det gäller maten kan leda till att barnen presterar sämre, mår sämre och får mer sjukfrånvaro.

En rätt utförd städning förebygger smittspridning, och risken för olägenhet i form av infektioner minskar.

Städning av gymnastiksalar kräver extra insatser

Förutom att ha samma kriterier för städningen som i övriga skollokaler så krävs det extra insatser i gymnastiksalar därför att:

  • vid idrottsaktivitet virvlas damm upp
  • vid fysisk aktivitet ökar mängden luft som människan andas in
  • vid kontaktidrotter finns en ökad risk för spridning av multiresistenta baktrerier, till exempel MRSA 
  • idrottsredskap och inredning måste rengöras regelbundet för att inte risken för smittspridning ska öka.

Radonmätningar behöver genomföras regelbundet

Mätningen ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser samt Socialstyrelsens "Kompletterande vägledning för radonmätning i skolor och förskolor". Informationen finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.