Miljöfarliga verksamheters egenkontroll

En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

Bild på förbättringstrappa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem omfattas av kraven på egenkontroll?

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, för att skydda omgivningen.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga (betecknade A, B och C-verksamhet) gäller mer specifika krav på egenkontrollen. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens krav på egenkontroll (SFS 1998:901).

Slipper jag egenkontrollen om jag har ett kontrollprogram?

Om det finns villkor eller ett föreläggande om kontrollprogram för din verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Särskilt viktiga punkter i egenkontrollen

  1. Ansvarsfördelning 
  2. Rutiner för kontroll
  3. Riskbedömning
  4. Anmälan om driftstörning
  5. Förteckning över kemiska produkter

Mer information

Flera branschorganisationer har tagit fram verktyg till stöd för egenkontrollen, skräddarsydda för just deras bransch. Ta kontakt med din branschorganisation för att få veta vad de kan hjälpa till med. Vill du veta mer om egenkontrollen finns bra material i länkarna till höger.