Driftstörningsrapportering

Anmälnings- och tillståndspliktiga företag ska så snart som möjligt underrätta tillsynsmyndigheten om det, i deras verksamhet, uppstår en störning som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Exempel på störningar är

 • brand på avfallsupplag.
 • utsläpp av kemikalier
 • brand i kemikalielager
 • haveri på reningsutrustning
 • otillåtet utsläpp till vatten, mark eller luft.

Vid en driftstörning gör så här:

 • Gör åtgärder så att störningen eller utsläppet stoppas.
 • Ring Räddningstjänsten om det gäller utsläpp eller spill av olja eller kemikalier och där mark eller vatten riskerar att förorenas.
 • Om det finns risk att olja eller kemikalier hamnar i spillvattennätet och kan förorena något avloppsreningsverk, så ska du ringa kommunens ansvariga VA-förvaltning alternativt ringa direkt till det berörda avloppsreningsverkets personal.
 • Ring också till tillsynsmyndigheten (Miljösamverkan).Mer information om våra öppettider hittar du under "Kontakta oss". Om vår kundtjänst är stängd så skicka ett mejl till info@miljoskaraborg.se.
 • Efter den första kontakten ska du skicka en skriftlig anmälan (rapport) av driftstörningen till oss. Rapporten ska ha kommit in till oss senast 10 arbetsdagar efter händelsen.

Du kan anmäla en driftstörning på flera olika sätt:

 • Använd vår e-tjänst. Länk finns på sidan.
 • Skicka ett mejl med uppgifter om driftstörningen till info@miljoskaraborg.se.
 • Du kan faxa uppgifterna till oss, 0500-41 83 87.
 • Skriv ner alla uppgifter på ett papper och skicka som brev till oss. Postadressen är Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde.

Den skriftliga rapporten ska bland annat innehålla beskrivning av:

 • driftstörningen, tillbudet, incidenten eller avvikelsen
 • orsaken till driftstörningen, tillbudet, incidenten eller avvikelsen
 • vilken åtgärd som ni genomförde för att begränsa risken för skada eller olägenhet
 • ert förslag till förebyggande eller korrigerande åtgärd för att förhindra att störningen uppträder igen.