Täktverksamheter

Alla kommersiella täkter och husbehovstäkter över en viss storlek omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken.

Tillstånd krävs för dessa typer av täkter:

  • täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar
  • täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar
  • täkt av annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter (andra verksamhetskoder än 10.10 eller 10.11)

 

Tillstånd söker verksamhetsutövaren hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att få tillstånd måste verksamhetsutövaren ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandlingen och för villkoren i täkttillståndet. Säkerheten ska motsvara kostnaderna för att göra i ordning området efter avslutad täkt.

Viss verksamhet kräver anmälan till Miljösamverkan 

Brytning av berg, grus eller andra jordarter innebär ofta att verksamhetsutövaren behöver hantera materialet på särskilda sätt. Vissa av dessa anläggningar kan kräva en anmälan till tillsynsmyndigheten (i vårt område är tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg). Det kan till exempel vara en anläggning för krossning och sortering av grus eller berg.

Naturgrustäkt

Hushållning av naturresurser är en viktig aspekt när länsstyrelsen prövar ansökan av täktverksamhet.

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram en rapport om ersättningsmatrial för naturgrus där man kommit fram till att för väldigt många användingsområden finns det ersättningamaterial.

När täkten upphör

När brytning av material i täkten har avslutats ska området iordningställas enligt efterbehandlingsplanen och tillsynsmyndighetens anvisningar. Tillsynsmyndigheten ansvarar för slutbesiktningen av området.