Registrera livsmedelsanläggning

Lämna in din anmälan minst 10 arbetsdagar innan du ska starta din verksamhet.

Registrering av livsmedelsanläggning

Du måste registrera din livsmedelsanläggning senast 10 dagar innan du planerar att starta. Använd gärna vår e-tjänst direkt här på webben. Vill du hellre använda vår pappersblankett så skriver du ut denna och skriver under den innan du skickar in den till oss.

En registrering innebär att vi vet om att ditt företag finns, på vilken plats det finns och vilken verksamhet som du bedriver. Du får starta verksamheten tio arbetsdagar efter att du har lämnat anmälan till oss.

Även om du driver ett ambulerande livsmedelsföretag i ett fordon som förflyttas ska det vara registrerat. Registreringen ska du göra i den kommun där du huvudsakligen kommer att bedriva verksamheten.

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Vi är skyldiga att åtalsanmäla alla verksamheter som drivs utan att vara registrerade eller godkända.

Tänk på att registreringen för verksamheten är knuten både till ägaren och till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyten eller bolagsförändring (ändring av organisationsnummer). Byter verksamheten namn eller lokal så måste du lämna in en ny anmälan om registrering, du kan meddela förändringar i vår e-tjänst.

Du som är på gång att starta eller ta över ett livsmedelsföretag kan hitta mer information på Livsmedelsverkets webbplats.

Dricksvatten

Om din livsmedelsverksamhet tar dricksvatten från en egen brunn eller får vatten från en förening så ska du anmäla även dricksvattenhanteringen till oss. Det gör du samtidigt som du anmäler din livsmedelsverksamhet.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för registrering och kontroller. Avgiften för registrering motsvarar en handläggningstimma.    

Meddela om din verksamhet förändras

Som livsmedelsföretagare ska du upplysa oss om betydande ändringar i verksamheten sker, eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan till exempel vara ägarbyte, ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer eller större förändringar i produktionsvolym. Registreringen för verksamheten är knuten både till livsmedelsföretagaren och till lokalen.

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Det blir med andra ord mer kännbara konsekvenser för den som inte följer lagstiftningen.

En verksamhet som startas utan att en anmälan lämnats in kan resultera i att sanktionsavgifter tas ut. Även när en befintlig anläggning byter ägare måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett annat företag. Sanktionsavgifterna kan variera och är en administrativ avgift som tillfaller staten. Fängelsestraff kan till exempel utdömas då man på olika sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.

 

Övrig information

Du kan behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan innan du startar din livsmedelsanläggning. Du kan också behöva installera en fettavskiljare. Kontakta ansvarig förvaltning/avdelning på din kommun.