Verksamheters avfall och återvinning

Det finns flera goda skäl för företag att ha en bra avfallshantering.

Det finns många anledningar för dig som företagare att ha en bra avfallssortering.

 • Du bidrar till att minska påverkan på miljö och hälsa.
 • Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen.
 • Du kan spara pengar på behandlingsavgifter, transporter och materialinköp.

 

Som företagare ska du:

 • Ha kunskap om avfall som uppstår i din verksamhet.
 • Hantera avfallet så att hälsa eller miljö inte tar skada.
 • Rapportera farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • Sträva efter att minska den mängd avfall som uppstår i din verksamhet.
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
 • Anlita en transportör som har tillstånd att transportera avfall.
 • Kontrollera att avfallet transporteras till en mottagare som har tillstånd att ta emot det.
 • Lämna hushållsavfallet till Avfall & Återvinning Skaraborgs entreprenör.

 

Tillståndspliktig verksamhet

Tillståndspliktiga verksamheter ska varje år skicka in en miljörapport. I rapporten ingår en emissionsdeklaration där verksamheten ska ange mängden farligt respektive icke farligt avfall. Avfallet ska även delas upp i avfall till återvinning/avfall till bortskaffning:

 • Om mängden farligt avfall uppgår till mer än 2 ton per år.
 • Om mängden icke farligt avfall uppgår till mer än 2 000 ton per år.
 • Avfallet exporteras till annat land.

 

Transport av avfall

Det avfall som omfattas av begreppet hushållsavfall, får du som företagare inte själv transportera. Det är bara kommunen eller den kommunen anlitar som får transportera hushållsavfall.

För att transportera farligt avfall i egen regi krävs det antingen ett tillstånd eller en anmälan. Läs mer om vad som krävs under fliken ”Företagens farliga avfall”. Anmälan och tillståndsansökan skickas till länsstyrelsen, se länk.

Brännbart och återvinningsbart verksamhetsavfall kan du transportera själv om det under ett kalenderår uppstår mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall.

Ett annat alternativ är att anlita en godkänd transportör. Då är det du som företagare som har ansvar för att kontrollera vart avfallet transporteras och att transportören har nödvändiga tillstånd.

Hushållsavfall

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Några exempel är: avfall från personalmatsalar, fikarum, väntrum, entréer, toaletter, kontor, kök och städ. Mer detaljerad information hittar du under ”Företagens hushållsavfall”.

Verksamhetsavfall

Denna typ av avfall är specifikt från din verksamhet. Exempel på verksamhetsspecifikt avfall är spillolja, lösningsmedel, skrot, metall, gips och isolering. Det är inte avfall från t ex kontor, kök, toalett och gemensamhetsutrymmen i verksamheten. Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan ”gå i varandra”.

 • farligt avfall
 • avfall till materialåtervinning
 • avfall som omfattas av producentansvar
 • brännbart avfall
 • organiskt avfall
 • avfall till deponi

 

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan skada människor och miljö. För det farliga avfallet gäller särskilda regler för förvaring, transport och dokumentation. Mer detaljerad in-formation hittar du under ”Företagens farliga avfall”.

Återanvändning

Om det är möjligt ska ett föremål användas igen för samma eller liknande ändamål. Exempel på avfall som kan återanvändas: lastpallar, möbler och maskiner.

Återvinning

Avfall ska i möjligaste mån materialåtervinnas. I denna kategori ingår även avfall som omfattas av producentansvar. Exempel på avfall som inte ingår under producentansvar men som ändå kan återvinnas är till exempel skrot och metaller som inte är förpackningar. 

Om du själv väljer att behandla avfallet är det en anmälningspliktig verksamhet och ska anmälas till oss. Exempel på sådana verksamheter kan vara mekanisk bearbetning eller destillering av lösningsmedel för återvinning. Hör alltid av dig till oss innan du köper en sådan anläggning/maskin!

Avfall som omfattas av producentansvar

För vissa typer av avfall är producenten skyldig att ta tillbaka avfallet och tillhandahålla insamlingsplatser där avfallet kan lämnas. Som företagare kan du själv transportera ditt avfall med producentansvar. På sidan ”Avfall med producentansvar” hittar du mer information.

Brännbart avfall

Exempel på brännbart avfall är produkter av plast, trä, papper eller textil som inte är förpackningar. Det är inte: gips, impregnerat trä, elektronik, dammande material och träpulver.

Avfall till deponi

När allt avfall är sorterat återstår en rest som inte går att använda eller återvinna.
Till exempel: isolering, fönsterglas, trasigt porslin och trasigt dricksglas.