Miljödiplomerat kontor

Miljösamverkan östra Skaraborg är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Syftet med miljödiplomeringen är att minska miljöpåverkan från kontorets verksamhet. Vi vill också vara ett föredöme för kommuninvånarna i medlemskommunerna.

Svensk Miljöbas

För att bli godkänd enligt Svensk Miljöbas ska verksamheten bland annat genomföra en miljöutredning och fastställa vilka miljöaspekter som är betydande, formulera och dokumentera en miljöpolicy samt sätta upp miljömål och handlingsplaner. Därutöver ska en miljöberättelse sammanställas med en beskrivning av de miljöförbättringar som skett under året.

Några av punkterna som ingår i miljödiplomeringen är:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan.
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts.
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar.
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet.
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Du hittar vårt miljödiplom på den här sidan. Här finns också en länk till mer information om Svensk Miljöbas och ett dokument om den så kallade COWImetoden. 

Miljöpolicy

Under hösten 2012 reviderades Miljösamverkans miljöpolicy. Den omfattar nu bland annat dessa punkter:

 • Sträva efter ständig förbättring och i det dagliga arbetet sätta upp nya mål för miljöarbetet.
 • Följa de lagar och förordningar som vi berörs av.
 • Hålla oss uppdaterade inom miljöområdet genom fortlöpande
  kompetensutveckling.
 • Verka. för att minska föroreningar till luft, mark och vatten genom att ta
  hänsyn till miljöpåverkan av det vi gör.
 • Sträva efter att minimera utnyttjandet av resurser i arbetet.
 • Att arbeta förebyggande genom att höja medvetenheten kring miljöfrågor
  hos alla medarbetare och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i
  det dagliga arbetet.
 • Vid inköp granska och värdera produkternas inverkan på miljön.

Fortsatt miljöarbete

Vårt kontor har diplomerats vid sammanlagt åtta tillfällen. Nästa omdiplomering blir under våren 2019.