Bilden visar en simbassäng.

Badanläggningar

En badanläggning kan till exempel vara:

 • simbassäng
 • vattenrutschbana
 • pooler
 • floatingtankar
 • badtunnor

 

Badanläggningen ska vara öppen för allmänheten eller användas av många människor. 

Det är viktigt att minimera riskerna för de badande

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för smitta som kan orsaka besvär eller sjukdom. För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen viktiga. Det är du som driver ett bassängbad som ansvarar för att arbeta med egenkontroll för att minska riskerna för de badande.

Egenkontrollen är ett verktyg för att skydda människors hälsa och miljön

Egenkontrollen ska vara ett verktyg för din verksamhet och den behöver vara skriftlig. Här är några exempel på vad egenkontrollen kan innehålla:

 • rutiner hur ni ska upptäcka och förebygga fukt- och mögelskador
 • rutiner för hur ofta ni tar vattenprover och vilka parametrar
 • rutiner för hur ni kontrollerar varmvattnets temperatur
 • rutiner för hur ni utför drift och kontroll av teknisk utrustning
 • rutiner för hur ni hanterar öväntade händelser
 • dokument om hur ni kontrollerar att ventilationen fungerar som de ska
 • dokument som talar om hur ni arbetar för att förhindra smittspridning
 • dokument som talar om vad som ska städas, hur ofta och vem som gör vad
 • dokument om hur ni väljer, förvarar och hanterar kemikalier

 

Du ska även regelbundet undersöka och bedöma riskerna i er verksamhet ur hälso- och miljösynpunkt.

Ska du starta ny badanläggning?

Tänk på att du måste göra din anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten.

Till anmälan ska du bifoga de här uppgifterna:

 • en planritning där alla fasta installationer till exempel toalett, omklädningsrum, rumsindelning, arbetsplatser, förråd är inritade
 • beskrivning av ventilationen
 • protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • protokoll från luftflödesmätning
 • uppgifter, för varje rum, om antalet personer som ventilationen är dimensionerad för
 • teknisk beskrivning av reningsanläggningen

 

Gör din anmälan genom att fylla blanketten du hittar på den här sidan eller under "Blanketter och e-tjänster" och skicka den till oss.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

Din anmälan registreras i vårt ärendehanteringssystem och blir därmed en offentlig handling. Vi granskar din anmälan och eventuellt behöver vi mer information från dig. Vi bokar en tid för ett inspektionsbesök. Du kommer att få ett beslut om vilken klass vi har bedömt att din verksamhet tillhör. Det beslutet innehåller även uppgifter om vilken avgift du ska betala för vår tillsyn.

Du får betala en avgift för vår tillsyn

Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Efter att vi gjort en klassning av din verksamhet kommer du att få betala en årlig tillsynsavgift. Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun. Du kan ta del av taxorna på vår webbplats eller på kommunernas webbplatser. 

Om din verksamhet ändras

Kom ihåg att meddela oss när du lägger ner din verksamhet. Du behöver även meddela oss om du flyttar din verksamhet eller om någon annan tar över verksamheten.