Fordonsverkstäder

De allra flesta fordonsverkstäder behöver varken anmäla eller söka miljötillstånd för sin verksamhet. Utifrån miljöbalken betraktas verksamheten ändå som miljöfarlig verksamhet. Det innebär bland annat att din verkstad behöver ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollen är ett verktyg för dig att förebygga och motverka besvär för människors hälsa eller skador på miljön.

Så här kan du göra för att ta fram egenkontrollen

Egenkontrollen behöver anpassas till din verksamhet. För att du ska få bästa användningen av egenkontrollen behöver den vara en del i ert dagliga arbete. På det sättet är det bra att du involverar hela din personal i arbetet med att ta fram egenkontrollen, då får du största engagemang och förståelse för hur viktig egenkontrollen är för att din verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

Steg ett är att skaffa dig kunskap, både om lagstiftning och miljö- och hälsopåverkan från din verksamhet.

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Om ditt företag har ett miljöledningssystem så kan den vara en bra utgångspunkt för egenkontrollen. Din egenkontroll ska till exempel innehålla uppgifter om:

  • administrativa uppgifter om ditt företag
  • beskrivning av din verksamhet (t.ex. vilka processer som ingår i din verksamhet och hur de påverkar omgivningen)
  • hur ni gör för att kontrollera driften och underhållet
  • en jämförelse av förbrukning av kemikalier och råvaror, hur mycket avfall som uppstått och vilka utsläpp av föroreningar mellan senaste året och föregående år
  • hur mycket farligt avfall och annat avfall ni fått och hur det har tagits omhand
  • vilka kemikalier ni hanterar, hur de förvaras, hur mycket ni förbrukar etc.