Gödsel

Lagringsutrymmet för stallgödsel ska vara så stort att det rymmer den gödsel som produceras under en bestämd tid. Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis nyttja stallgödseln bättre.

Lagring

Normalt krävs att du kan lagra 6-10 månaders gödselproduktion, lite beroende på djurslag och antal djur på gården. Alla djurhållare som har fler än 2 djurenheter ska klara att lagra all uppkommen stallgödsel i minst 6 månader (inom känsligt område). Företag med svin eller fjäderfä ska ha minst 10 månaders lagringskapacitet.

Om du har fler än 10 djurenheter ska du se till att gödsel- och urinbehållaren har ett svämtäcke eller annan täckning som effektivt hindrar ammoniakavgång. När du fyller på behållaren med gödsel ska det ske under täckningen.

För alla djurägare, oavsett antal djurenheter gäller att gödselvårdsanläggningen ska vara tät så att det inte kan läcka ut näringsämnen till yt- eller grundvatten.

Nedan tabell är hämtad från Jordbruksverkets webbplats och förtydligar hur länge du minst måste kunna lagra din gödsel.

Inom nitratkänsligtkänsligt område gäller:

Antal djurenheter Nöt, hästar, får, getter Annan djurhållning
fler än 100 8 månader 10 månader
fler än 10, upp till 100 6 månader 10 månader
fler än 2, upp till 10 6 månader 6 månader

 

Utanför nitratkänsligtkänsligt område gäller:

Antal djurenheter Nöt, hästar, får, getter Annan djurhållning
fler än 100 8 månader 10 månader
fler än 10, upp till 100 6 månader 10 månader
fler än 2, upp till 10 inga generella krav inga generella krav

 

Tillfällig lagring i stuka

Stallgödsel bör i första hand lagras i ordinarie lagringsutrymmen. En gödselstuka är en tillfällig mellanlagring av gödsel på mark utomhus. Det kan finnas två anledningar till att använda gödselstuka; tillfällig lagring i fält eller kompostering i fält. Varken tillfällig lagring i stuka eller kompostering får räknas in i lagringskapaciteten och kan inte ersätta behovet av större lagringsutrymmen.

Lagring i stuka innebär, som vid alla annan gödselhantering, att de allmänna hänsynsreglerna måste följas. Det betyder bland annat att lagringen måste ske på ett sådant sätt att det inte uppstår föroreningar av yt- eller grundvatten eller att det leder till olägenheter för närboende.