Registrera ägarbyte, ändring eller avveckling

Du ska anmäla ägarbyte och förändringar av din verksamhet till oss. Vi behöver även få information om du avvecklar din verksamhet.

Förändringar i verksamheten

Om du ska göra betydande förändringar i din verksamhet ska du kontakta oss. Du kan behöva göra en ny registrering innan du sätter igång. Betydande ändringar kan till exempel vara ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym. Du kan meddela förändringar i vår e-tjänst.

Ägarbyte

Om du tar över en livsmedelsverksamhet måste du först göra en registrering innan du får starta. Registreringen för verksamheten är knuten både till livsmedelsföretagaren och till lokalen.
 
Den tidigare ägaren måste skicka ett brev eller ett mejl till oss och tala om att verksamheten har upphört. I brevet/mejlet ska man uppge verksamhetens (företagets) namn, verksamhetens adress och verksamhetsutövarens namn. Brevet ska undertecknas av den tidigare ägaren/verksamhetsutövaren.

När du avslutar din verksamhet

Skicka ett brev eller mejl till oss och tala om att verksamheten upphör. Uppge företagets organisationsnummer, namn, adress och från vilket datum företaget upphör. Registreringen för din livsmedelsanläggning upphör vid det datumet. Din skyldighet att betala den årliga kontrollavgiften upphör vid kommande årsskifte.

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Det blir med andra ord mer kännbara konsekvenser för den som inte följer lagstiftningen.

En verksamhet som startas utan att en anmälan lämnats in kan resultera i att sanktionsavgifter tas ut. Även när en befintlig anläggning byter ägare måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett annat företag. En sanktionsavgift är en administrativ avgift som tillfaller staten.

I vår e-tjänst "registrera livsmedelsanläggning" kan du även meddela förändringar i din verksamhet, till exempel byte av bolagsform eller ändring av inriktning.