Bilden visar röda och gula trattar nedsatta i berget inför sprängning.

Seveso-anläggningar

1976 skedde en allvarlig kemikalieolycka i orten Seveso i norra Italien. Efter den händelsen skapades ett särskilt EU-direktiv för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter som omfattas av lagstiftningen beror på mängden av farligt/farliga ämnen som kan förvaras. Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till länsstyrelsen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna, en högre och en lägre nivå. 

Tillsyn av Seveso-anläggningar

Länsstyrelsen granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten. Tillsynen görs ofta tillsammans med räddningstjänsten och milökontoret, dvs. Miljösamverkan östra Skaraborg för de anläggningar som finns i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Sevesolagstiftningen

Sevesodirektivet omfattar

  • lag (199:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  • förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begäransa följderna av allvarliga kemikalierolyckor
  • MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Även inom de här lagarna finns regler om Seveso-anläggningar

  • miljöbalken (1998:808)
  • plan- och bygglagen (2010:900)
  • lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Mer information om Seveso-anläggningar

Vill du veta vilka anläggningar inom vårt verksamhetsområde som omfattas av Sevesolagen så finns information på Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs och Räddningstjänsten Skaraborgs webbplatser.