Miljösamverkan östra Skaraborg

Vårt uppdrag

Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarar för den kommunala tillsynen som avser

 • hälsoskydd
 • miljöskydd
 • livsmedelskontroll

Vi har också tagit på oss tillsynsuppgifter från länsstyrelsen. Det praktiska tillsynsarbetet utförs av Miljösamverkans inspektörer. I tillsynsarbetet ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning och information till enskilda personer och företag.

Varför tillsyn?

Invånarna i kommunerna ska ha en bra miljö och ett gott hälsoskydd. De verksamheter som bedrivs inom kommunerna ska inte ha en negativ inverkan på miljön eller på invånarnas hälsa.

Vi handlägger till exempel frågor som rör:

 • livsmedel
 • avfall
 • industrier
 • bad
 • vatten och avlopp
 • förskolor och skolor
 • piercing och tatuering
 • kemikalier och bekämpningsmedel
 • buller och luftkvalitet
 • fukt och mögel i bostäder

Du möter oss alltså i många olika sammanhang.

Avgifter för tillsynen

Verksamheter som behöver kontrolleras ska också betala en avgift för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas för tillsynen. 

För vissa verksamheter tas en årsavgift ut. Årsavgiften ska täcka kostnader för tillsynen över en längre tidsperiod. För övriga verksamheter faktureras tillsynen i samband med tillsyns-insatsen. Avgiften baseras på en taxa som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat om.