Egenkontroll för verksamheter som arbetar inom hälsokyddsområdet

Det är du som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som är ansvarig för egenkontrollen. Du måste ha en egenkontroll så fort din verksamhet omfattas av miljöbalken. Det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Egenkontrollens syfte

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Ytterligare ett syfte är att förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten. Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna.

Kontroll på verksamheten

Det är viktigt att du anpassar egenkontrollen utifrån din verksamhets omfattning och risker. I första hand är den ett hjälpmedel för dig som företagare att ha kontroll på din verksamhet, dvs. du har bättre möjligheter att identifiera dina behov av åtgärder. Naturligtvis underlättar den även för tillsynsmyndigheten att utföra sitt arbete och kontrollera så att din verksamhet uppfyller miljöbalkens krav och mål, för att nå en hållbar utveckling.

Egenkontroll för anmälningspliktiga verksamheter

Om du driver en verksamhet som är anmälningspliktig så ska du ha en systematiserad och dokumenterad egenkontroll. Din verksamhet omfattas också av förordningen om egenkontroll (SFS 1998:901). Du finner den via länken till höger.

Här följer några exempel på vad en systematiserad egenkontroll innebär:

  • Du ska ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera hålls i gott skick.
  • Du ska undersöka och bedöma risker utifrån hälsosynpunkt.
  • Du ska upprätta en förteckning över de kemiska produkter du använder. I förteckningen ska du även ange användningssätt och produkternas egenskaper.
  • Du ska uppge vilken person/befattning inom verksamheten som har ansvar för de olika områdena.

 

På Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens webbplatser kan du läsa mer om vad kravet på egenkontroll innebär.