Lokalens utformning

Lokalens inredning och utrustning varierar beroende på vilken verksamhet som du ska bedriva. Här är några saker du bör tänka på:

  • Lokalen bör placeras i byggnadens bottenvåning.
  • En lokal för hygienisk behandling bör inte användas till någon annan verksamhet än den avsedda. 
  • Vid inredning av hygienlokal i anslutning till den egna bostaden ska hygienlokalen vara väl avskild från bostaden och fungera som en egen enhet. Lokalen får inte vara beroende av utrymmen som är gemensamma med bostaden. 
  • Lokaler till vilka allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Material och skötsel

Väggar, golv och tak ska vara lätta att rengöra. Vid tvättställ bör väggen förses med kakel eller plast. Textilmatta i arbetslokal är olämplig.

Vatten och avlopp

Det bör finnas riklig tillgång till rinnande varmt och kallt vatten. Tvättställ bör finnas i lokalen. För rengöring av redskap ska det finnas en separat diskbänk med dubbla hoar med tillgång till vatten och avlopp. Utslagsvask för skurvatten med tappställe för varmt och kallt vatten bör finnas. I vissa fall bör dusch finnas.

Toalett

Lokalen ska ha tillgång till personaltoalett med tvättställ. Toaletten kan upplåtas till kunder. I de fall del av privat bostad ska användas som hygienisk behandlingslokal ska särskild kundtoalett finnas. Tvättställ ska vara utrustade med engångshanddukar och flytande tvål.

Ventilation

Vid nyetablering krävs mekanisk ventilation. I övrigt ska ventilationen vara god och anpassad efter verksamheten. Som riktvärde för ventilation bör grundkravet vara en luftväxling på lägst 0,35 liter/sekund per kvadratmeter golvarea plus minst 7 liter/sekund för varje person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.

Övrigt

Utrymme/förråd bör finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt, städmaterial och dylikt. Tvätt av handdukar i egen regi godtas om det finns avskilt utrymme för detta och torkmöjligheter, till exempel torktumlare.

Utrustning

Redskap ska finnas i tillräcklig mängd. Engångsmaterial bör användas när det är möjligt. Handdukar och skyddsmaterial ska vara rena för varje kund.

Rengöring och smittskydd

Stickande och skärande redskap bör vara av engångstyp. Fullständig smittrening av instrument och arbetsverktyg sker i tre steg: rengöring, desinfektion och sterilisering. Rengör redskap/instrument med varmt vatten och rengöringsmedel. Kokning 5 minuter i vatten under lock kan användas som desinfektionsmetod för redskap som inte behöver steriliseras. Sterilisering med ånga eller annan metod med dokumenterad effekt rekommenderas i första hand. Kemisk desinfektion, till exempel med medel baserade på etanol, är lämplig för föremål som inte kan värmebehandlas och för ytor.

Arbetskläder av lätt tvättbart material bör användas. Dessa ska bara användas och förvaras på arbetet och hållas avskilda från privata kläder.

Tänk på att:

  • genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs, 
  • god hygien bidrar både till kundens och personalens trevnad.

Avfall och riskavfall

Avfallshink försedd med lock bör finnas i lokalen. Nålar och dylikt av engångstyp ska efter användandet emballeras i engångskärl och märkas "Riskavfall" eller "Skärande och stickande". Detta avfall ska lämnas till en avfallsentreprenör som är godkänd för den typen av transport och mottagande.