Bilden visar en skylt som visar var Aspö vattenskyddsområde börjar. Bakom skylten kommer en bil med släpvagn.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet mot föroreningar så skapas ofta så kallade vattenskyddsområden. Det kan vara grundvatten eller ytvatten som behöver skyddas. Det är viktigt att skydda grund- och ytvattnet för att vi ska ha ett bra dricksvatten både nu och i framtiden.

Det är oftast kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. Till vattenskyddsområdet finns det olika föreskrifter kopplade. De kan till exempel reglera hur man får använda marken, om man får använda kemikalier eller hur man får schakta inom området. Syftet är att se till att vattnet i vattentäkten inte blir förorenat.

Kommunala vattentäkter

Det är den som är huvudman för vattentäkten som tar fram reglerna för hur marken runt vattentäkten får användas. Oftast är det kommunala vattentäkter som har vattenskyddsområden och det är då kommunen som begär att länsstyrelsen ska fastslå föreskrifterna.  

Det är många intressenter som berörs när man beslutar sig för att inrätta ett vattenskyddsområde. Därför är det ofta ett komplicerat arbete som tar tid att genomföra.

Dricksvatten i framtiden

För att få tillgång till bra och tillräckligt mycket dricksvatten i framtiden är det nödvändigt att jobba med så kallade vattenförsörjningsplaner. Planerna kan tas fram både på regional och kommunal nivå.

Arbeten inom vattenskyddsområden

Ska du göra någon form av arbeten inom ett vattenskyddsområde så behöver du troligtvis söka om tillstånd först innan du påbörjar arbetet. Det kan gälla till exempel schaktning, markarbeten eller spridning av kemiska bekämpningsmedel. Tillstånd söker du hos Miljösamverkan östra Skaraborg.

På Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur kan du se var vatenskyddsområdena finns och få tillgång till föreskrifterna.