Bilden visar en person som sitter vid ett vattendrag och mediterar.

Luftkvalitet

Luften ska vara så ren att miljö och människor inte skadas – det är ett nationellt miljömål. I östra Skaraborg är luften överlag bra.

Luftkvaliteten i din kommun

I Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro är det överlag få luftföroreningar. Mätningar som gjorts visar att kommunerna uppnår miljökvalitetsnormer och nationella miljömål. Undantaget är miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde på partiklar i Skövde och Karlsborg.

De föroreningar som finns i östra Skaraborg är oftast orsakade av vägtrafiken. Veduppvärmning av småhus, lantbruksmaskiner, gräsklippare, motorsågar och grävmaskiner bidrar också.

Föroreningar som skadar

Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. I värsta fall kan det leda till förkortad livslängd. Även skogen, jordbrukets grödor, byggnader och kulturhistoriska föremål skadas. De föroreningar som är farligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa kolväten.

Förorenad luft kostar samhället mycket pengar, exempelvis i form av sjukvård och produktionsbortfall i jordbruket.

Mål om ren luft

För att kunna göra miljön bättre har riksdagen beslutat om nationella miljömål, bland annat för frisk luft: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt, djur, växter och kulturvärden inte skadas”.

Regeringen har i sin tur satt upp miljökvalitetsnormer, alltså gränser, för hur mycket luftföroreningar det får finnas. Dessa är juridiskt bindande och till för att uppnå miljömålen och de krav som ställs genom vårt EU-medlemskap. Det finns också regionala mål om luftkvaliteten i Västra Götaland.

Miljösamverkan östra Skaraborg kontrollerar att gränserna inte överskrids i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Om gränsvärdena överskrids rapporterar vi det till Naturvårdsverket.