Bilden visar händer och vatten.

Samarbete mellan Miljösamverkan och kommunerna Hjo, Karlsborg, Tibro om en vattenplan

För att vårt vatten ska må bra och hålla god kvalitet behöver vi förvalta det rätt, och för att framtida generationer inte ska få en sänkt levnadsstandard behöver vi skapa ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk som kallas ramdirektivet för vatten eller vattendirektivet. Det har tagits fram för att säkra en god vattenkvalitet i Europas grund- och ytvatten. Vattendirektivet ställer krav på att alla EU:s medlemsländer arbetar på ett gemensamt sätt med förvaltningen av vattnet. Arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen. Det övergripande målet är att uppnå god vattenstatus till år 2021, eller senast till år 2027.

Sverige har fem vattenmyndigheter

Den svenska vattenförvaltningen delas in i fem vattenmyndigheter vars indelning styrs av till vilket omgivande hav som vattnet rinner ut i. Vattenavrinningen från kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro sker till både Västerhavet och södra Östersjön. Därmed arbetar vi gentemot både Västerhavets vattenmyndighet och Södra Östersjöns vattenmyndighet.

Ansvaret för genomförandet av vattendirektivet delas av många. Från riksdag och regering via vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna till flera andra myndigheter, företag, universitet, vattenvårdsorganisationer och privatpersoner.

Kommunerna har ett stort ansvar i vattenfrågorna

Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering; frågor med tydliga kopplingar till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning. I vattendirektivets åtgärdsprogram har kommunerna sju punkter som man ska arbeta med för att skydda och bevara vårt gemensamma vatten. För att lyckas med målsättningen krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Några av åtgärdspunkterna har direkt anknytning till det uppdrag som kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har. Ett exempel är att ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. Ett annat exempel är att se till att vattentäkter som inte är kommunala men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 kbm/dag, bland annat har god kemisk status.

Samordning mellan kommunerna och Miljösamverkan

Några andra punkter innebär åtgärder som kommunerna behöver ta tag i, till exempel att inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen. Kommunerna ska även tillsammans med länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsplaner.

Miljösamverkan östra Skaraborg ska tillsammans med kommunerna Hjo, Karlborg och Tibro samarbeta kring vattenvårdsfrågorna. 

VA-rådgivaren ska verka som en resurs för kommunerna i vattenvårdsfrågorna. Det kan handla om att:

  • underlätta för kommunerna att ta fram åtgärdsprogram för att minska föroreningar
  • främja hållbar vattenanvändning 
  • förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem enligt vattendirektivet och med utgångspunkt från kommunernas ansvar.