Flera vindkraftverk mot blå himmel

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som kan hjälpa till att nå miljömålen. Samtidigt måste man ta hänsyn till hur miljö och människors hälsa påverkas.

Vindkraftverk kan kräva tillstånd

Större vindkraftanläggningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Vilka störningsnivåer som tillåts och vilka åtgärder som ska göras för att minska störningarna anges när tillståndet beviljas.

För mindre anläggningar räcker det med bygglov hos kommunen och en anmälan till Miljösamverkan östra Skaraborg. Det ställs dock samma miljö- och hälsoskyddskrav som för tillståndspliktiga anläggningar.

För de allra minsta vindkraftverken behövs ingen anmälan men Miljösamverkan östra Skaraborg kan ändå ställa krav på dessa verksamheter.

Buller och skuggor kan störa

Ljudet från vindkraftverk får utomhus vid bostäder inte vara högre än 40 dBA. I kommunala översiktsplaner anges ibland att ljudmiljön i vissa områden är särskilt viktig för friluftslivet. Där får bullret inte överstiga 35 dBA.  

Verkens rotorblad kan orsaka snabba blinkande (stroboskopsliknande) skuggeffekter. Störningar från skuggor bedöms utifrån den faktiska skuggtiden, alltså den sammanlagda tiden som skuggeffekter uppträder på platsen.

På tomter med bostadshus eller fritidshus får den faktiska skuggtiden inte överskrida åtta timmar per år eller 30 minuter per dag.

Om du besväras

Störs du av vindkraftverk kan du lämna in ett klagomål till oss. När ett klagomål kommer in bedömer vi om störningen utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.