Överklaga beslut och fakturor från Miljösamverkan östra Skaraborg

Det finns olika typer av beslut som har olika bestämmelser om hur de får överklagas: beslut riktade till enskild person eller organisation (till exempel bolag, förening, kommun) och beslut som inte gäller enskilda. Här finns information om vad som gäller för överklagan av dessa.

Vad överklagandet ska innehålla

Oavsett typ av beslut ska en överklagan vara skriftlig och beskriva varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skriv tydligt vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer, beslutsdatum och eventuellt paragrafnummer.

Överklagandet ska också innehålla ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress eller ditt företags/din förenings namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, under förutsättning att en fullmakt i original skickas med.

Skicka ditt överklagande till info@miljoskaraborg.se eller Miljönämnden östra Skaraborg, 541 83 Skövde.

Vad händer med ett överklagande?

Miljösamverkan prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid och om vi ska ompröva vårt beslut innan vi skickar det vidare till den instans som ska pröva överklagandet.

När vi har skickat ditt överklagande vidare till överinstans för prövning får du ett meddelande från oss.

Överklaga beslut som är riktade till enskild person eller organisation

Vem har rätt att överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått den emot.

Överklaga i rätt tid

Överklagandet ska ha kommit in till miljönämnden inom tre veckor från den dag du eller organisationen fick del av beslutet. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta vår kundtjänst.

Överklaga avgifter

Om du vill överklaga ett beslut om avgift så ska du överklaga själva beslutet och inte fakturan. Även denna typ av beslut får överklagas inom 3 veckor från det att du tagit del av beslutet.

Om du har fått en faktura utan att vi först har fattat ett beslut så gäller fakturan en så kallad fast avgift. Avgiftens storlek har då beslutats av kommunfullmäktige i din kommun. I detta fall kan du överklaga fakturan. En sådan överklagan ska innehålla samma information som överklagan av ett beslut, se ovan, samt fakturanumret och gärna beloppet.

Sista betalningsdag gäller även om du överklagar en avgift

Fakturan ska betalas senast den dag som anges på fakturan, även om du överklagar avgiften. Om resultatet av överprövningen blir att du inte ska betala avgiften får du tillbaka pengarna.

Överklaga andra beslut än de som är riktade till enskild person eller organisation

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och Miljönämnden östra Skaraborg fattar många beslut som gäller den egna organisationens verksamhet och som inte är riktade till enskilda personer eller organisationer. Dessa beslut är tillgängliga här på Miljösamverkans webbplats så snart sammanträdesprotokollet är justerat.

Överklagan av denna typ av beslut prövas av Förvaltningsrätten i Jönköping. De kan helt eller delvis upphäva beslutet men inte ändra det. De prövar om:

  • beslutet har tillkommit i laga ordning
  • beslutet handlar om något som inte är en angelägenhet för direktionen eller nämnden
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • om beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Vem har rätt att överklaga?

Du har rätt att överklaga ett sådant beslut om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i någon av kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde eller Tibro. Detta gäller också medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som bor i dessa kommuner men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Överklaga i rätt tid

Överklagandet måste ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det justerade protokollet har anslagits på Miljösamverkans anslagstavla som finns på vår webbplats.