Bilden visar en kompostbehållare full av matavfall.

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det biologiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Kompostering kan ses som en form av återvinning. När du komposterar trädgårdsavfall och matavfall så är det ett sätt att ta tillvara näringsämnen med mera från det biologiska avfallet. Men en kompost fordrar skötsel för att fungera bra.

Trädgårdsavfall

Du får kompostera trädgårdsavfall på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar smittspridning eller olägenhet, till exempel lukt eller läckage, för människors hälsa eller miljön. Du behöver inte anmäla att du komposterar trädgårdsavfall.

Matavfall

För att du ska få kompostera matavfall på din fastighet krävs att vissa villkor är uppfyllda. Din kompostbehållare ska till exempel vara isolerad och skadedjurssäker.

Du ska kompostera matavfallet på ett sådant sätt att olägenheter, till exempel lukt eller läckage, för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Du ska också ha en tillräckligt med utrymme på din fastighet så att du kan ta hand om det komposterade materialet på ett miljöriktigt sätt. Du får bara använda det komposterade materialet på din egen fastighet.

Du måste anmäla till oss att du komposterar matavfall.

Bokashikompostera

När det är dags att gräva ner det färdigjästa matavfallet ska det täckas så att det inte drar till sig skadedjur. Det ska ske med ett jordlager. Om det inte räcker kan du behöva förstärka med till exempel kompostnät eller fiberduk.

Det är viktigt att det inte förekommer någon störning från ditt komposterade avfall i form av lukt eller skadedjur, både under förvaringstiden och när du gräver ner det i din trädgård. Du får bara använda det komposterade materialet på din egen fastighet.

Avgift för att anmäla kompost

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan enligt gällande taxa.