Återvinning

Jordens naturresurser är begränsade, klimatet förändras och efterfrågan på nya råvaror ökar hela tiden. Därför är det viktigt att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Återvinning av till exempel metaller innebär att uttaget av mängden jungfruligt material minskar. Det leder också till att enerig sparas.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producent är det företag som till exempel tillverkar eller importerar varor eller förpackningar. Producenterna ansvarar för att det finns insamlingssystem för deras produkter. I Sverige finns i dag producentansvar för:

  • returpapper (tidningar, kataloger och reklam)
  • förpackningar
  • däck
  • batterier
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • läkemedel
  • bilar
  • radioaktiva produkter och herrelölsa strålkällor

 

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du tidningar, kataloger och reklam samt förpackningar av metall, glas, plast och kartong. På vissa återvinningsstationer kan du även lämna småbatterier. Närmaste återvinningsstation hittar du på Förpackningsinsamlingen AB:s (FTIAB) webbplats.

Ansvaret för att behållarna på återvinningsstationerna är tömda eller att det är städat runt omkring vilar på FTIAB. Om du anser att det är nedskräpat runt behållarna eller att behållarna inte är tömda så kontaktar du FTIAB.

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen är till för att du ska kunna lämna allt ditt grovavfall, dvs. sådant avfall som är för stort för att få plats i sopkärlet eller som du inte får lägga där. På Avfall & Återvinng Skaraborgs (A&ÅS) webbplats hittar du information om vad du får lägga i sopkärlet. 

När du renoverar ditt hus eller bygger nytt så kan du även lämna bygg- och renoveringsavfallet på återvinningscentralen. Vissa avfallstyper kan du få betala en avgift för att få lämna. Eventuella avgifter kan du få information om på A&ÅS webbplats. Vill du komma i kontakt med A&ÅS så kan du nå dem på telefon 0500-49 81 85 eller e-post info@avfallskaraborg.se.