Bilden visar en liten skylt om röknings förbjuden står på ett bord utomhus.

Rökning på offentlig plats

Sedan den 1 juli 2019 gäller nya regler för rökning på offentliga platser. Till exempel är det nu förbjudet att röka på uteserveringar och tågperronger.

Den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Sedan den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på:

• Områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Rökförbudet gäller även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, till exempel biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden.

• Uteserveringar till restauranger och caféer.

• Inhägnade idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även om idrottsanläggningen används till andra aktiviteter som till exempel konserter eller mässor.

• Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

• Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud. Till exempel entréer till butiker, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

De nya reglerna om rökfria miljöer gäller inte bara tobaksrökning utan även:

• inhalering av tobak som förångats (exempelvis i vattenpipa)

• rökning av örtprodukter 

• användning av e-cigaretter

• användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Det innebär att det inte är tillåtet att varken röka cigaretter, vattenpipa, e-cigaretter eller liknande produkter i många miljöer där allmänheten vistas.

Syftet med lagen

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Några av skälen till det nya rökförbudet är att minska den sociala exponeringen för rökning vilket på sikt bidrar till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till ungdomar, vilka är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer. Införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Ett förbud att röka på allmänna platser utomhus tros ge en motsvarande effekt.

Rökning begränsar tillgängligheten till allmänna platser för personer som är extra känsliga för rök. Ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus kommer att göra platserna mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök. Framförallt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga.

Vem ansvarar för att det följs?

Det är den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Miljösamverkan östra Skaraborg har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.