Bilden visar två olika brunnslock på en nyanlagd avloppsanläggning.

Avlopp

Bor du i lägenhet eller hus i stan behöver du sällan tänka på ditt avlopp, då har du förmodligen ditt avlopp anslutet till det kommunala avloppsnätet. Bor du däremot på landet eller utanför tätbebyggt område så har du troligen ett enskilt avlopp som du själv ansvarar för.

Enskilt avlopp, gemensamt avlopp med grannarna eller kommunalt avlopp? Med eller utan wc?


När vi pratar om en små avlopp, eller enskilda avlopp så menar vi inte ledningarna i huset utan det som händer utomhus. En avloppsanläggning tar hand om det som kommer från avloppsrören i ditt hus innan avloppsvattnet till slut hamnar i naturen. Vanligtvis består en avloppsanläggning av flera delar.

Det första steget i en avloppsanläggning är oftast en slamavskiljare (till exempel trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs. Från denna leds avloppsvattnet vidare till någon form av efterföljande reningssteg, till exempel en infiltration eller markbädd.

Avloppsvattnet innehåller en mängd olika ämnen som påverkar miljön

Vårt avloppsvatten innehåller bland annat organiskt material som ofta orsakar syrebrist i vattendragen när det bryts ner. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve kan orsaka övergödning som i sin tur kan leda till syrebrist i vattendragen. Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur om det inte hanteras på rätt sätt.