Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda brädor, gummidäck, möbler, träspån etc.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns risk att även kolväten, t.ex. PAH:er, som är cancerframkallande och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador bildas när man eldar avfall.

Trädgårdsavfall

Inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, grenar eller kvistar.

Utanför sådana områden är det tillåtet att elda trädgårdsavfall endast om det är svårt att ordna kompostering eller det inte finns möjlighet att transportera avfallet till en återvinningcentral eller liknande. Ytterligare en förutsättning är att eldningen kan ske utan att det skapar olägenheter för omgivningen. De här reglerna anges i "Föreskrifter om avfallshantering" som du hittar på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats, se länk.

Kontrollera med Räddningstjänsten

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med Räddningstjänsten vad som gäller för eldning just vid det tillfället.

Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks. Se mer på Räddningstjänsternas webbplats. 

Var rädd om djuren som gömmer sig i rishögarna

Om du fått tillåtelse att elda din rishög tänk då på att det kan finnas både övervintande igelkottar och nyinflyttade fåglar i den. Det är därför bra att flytta på högen precis innan den ska eldas, så att djuren som sökt skydd där får en chans att komma undan lågorna.