FAQ om att inte elda trädgårdsavfall

Här kan du läsa och få svar på de vanligaste frågorna kopplade till att det inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Hur ska mitt trädgårdsavfall hanteras?

För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följandealternativ:

  • Du kan kompostera det hemma på tomten.
  • Du kan lämna avfallet till en återvinningscentral.
Vad säger den nya lagstiftningen om förbudet?

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kapitlet, paragraf 1 ). Detta gäller för trädgårdsavfall men också matavfall. Sedan finns en skrivning om att separat insamlat avfall inte får förbrännas (3 kapitlet, paragraf 19). Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men också andra sorters avfall.

Avfallsförordning (2020:614) riksdagen.se
Att det är förbjudet att elda avfall är inget nytt. Det har länge varit förbjudet att elda allt annat avfall än trädgårdsavfall. Det som är nytt är att det från och med den 1 januari 2024 inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Varför har man infört den nya lagstiftningen?

Grunden till lagen är artikel 22 i avfallsdirektivet som är en EU-lagstiftning. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka material- och energiåtervinningen och ta steg uppåt i avfallshierarkin.

Det är bättre att trädgårdsavfallet eldas i ett värmeverk och blir exempelvis fjärrvärme, än att det eldas i en trädgård där energin inte tas tillvara. Trädgårdsavfall kan även rötas för att bilda biogas.

Vad säger kommunens lokala föreskrifter och varför är de inte aktuella?

I föreskrifterna står det att det är tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa förutsättningar. Svensk lagstiftning gäller över våra lokala föreskrifter och de lokala föreskrifterna kommer på sikt att uppdateras.

Vad gäller för mig som har skog och mark?

Förbud att elda trädgårdsavfall gäller alla. Men driver du skogsbruk eller lantbruk där det uppkommer biologiskt avfall som ris och grenar bedömer vi att det avfallet inte är ett trädgårdsavfall.

Är det så mycket sämre att elda än att samla in?

Detta är en oerhört komplex fråga som det är svårt att svara kortfattat på. Men kommunen måste följa svensk lagstiftning.

När du eldar i din trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet. Om istället ris och grenar eldas upp i ett värmeverk kan energin återvinnas och bli exempelvis fjärrvärme.

Det bästa sättet är att kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Då krävs inga transporter och materialet blir till jord och kan användas i din trädgård så småningom. 

Vad gör kommunen med det insamlade trädgårdsavfallet, eldas det upp?

Ris och grenar flisas och eldas upp i en förbränningsanläggning. Där tar energin tillvara och blir till exempel till fjärrvärme.

Annat trädgårdsavfall komposteras och blir jord eller rötas och blir biogas.

 

Får jag tända en brasa för att grilla korv på min mark eller när jag är ute i naturen?

Ja, du får göra upp en eld för att grilla korv eller annan mat eftersom syftet då inte handlar om att göra sig av med avfall.

Är syftet att laga mat så får du göra det även i en grill, tunna eller liknande. Men du får bara elda om det kan ske på ett säkert sätt och det inte finns risk för att elden sprider sig eller att röken stör andra människor.