Olika typer av avloppsanläggningar

Naturvårdsverkets faktablad 8147 och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 innehåller detaljerade regler kring hur avloppsanläggningar ska dimensioneras och hur mycket de ska rena. 

En slamavskiljare avskiljer endast partiklar, och renar inte avloppsvattnet från bakterier och gödande ämnen, som till exempel kväve och fosfor. 

Efterföljande reningssteg

Du behöver därför ytterligare minst ett reningssteg i din avloppsanläggning för att avloppsvattnet ska vara tillräckligt renat innan det släpps ut. Det finns ett flertal olika lösningar, enklast är att du läser på litegrand för att avgöra vilken som passar just din fastighet och dina önskemål bäst.

Här ges kortfattad information om de vanligaste alternativen, mer information kan du läsa på webbplatsen Avloppsguiden.

Sluten tank

En sluten tank är precis som det låter - en helt tät tank som är nedgrävd i backen.

Det är främst fritidshus som har slutna tankar. Generellt vill man gärna undvika slutna tankar eftersom tömningen med stora fordon genererar mycket avgaser och andra utsläpp med negativ miljöpåverkan. För att du ska kunna behålla din slutna tank behöver dessa villkor vara uppfyllda.

Tanken måste vara tät och den ska ha nivåmätare eller larm så att du kan ha kontroll på att den inte blir överfull.

Du kan behöva provtrycka tanken för att försäkra dig om att den är tät. Äldre ”slutna tankar” som består av betongringar och som täcks med ett betonglock kan inte täthetsprovas och är därför svåra att få godkända. Om du vet med dig att du inte ska bo i huset under några veckors tid kan du rengöra tanken och fylla den med rent vatten. Om vattenytan då sjunker är den inte tät.

Till en sluten tank ska normalt endast ditt wc-avlopp ledas. 

Biomoduler

Här sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. 

Biomoduler kallas även kompaktfilter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. Gemensamt för dem alla är att de används för biologisk behandling av avloppsvatten och att de inte har några rörliga delar eller kräver tillgång till el.

Biomoduler kan användas för rening av blandat eller urinavlastat avloppsvatten, eller endast BDT-vatten.

 

Minireningsverk

Ett minireningsverk kan vara en god lösning för dig som inte har så stor fastighet då de vanligen kräver mindre yta än till exempel en infiltrationsbädd.

I ett minireningsverk sker reningen av avloppsvattnet i ett slutet system. Efter reningsverket leds vattnet ut till ett vattendrag, ofta via ett efterpoleringssteg som vanligen är markbaserat. Det är ofta bakterier och smittämnen som behöver renas ytterligare.

Vi ställer krav på att minireningsverk ska vara testade enligt gällande EU-standard.

Vi ställer även krav på att minireningsverk ska ha regelbunden service av en person med sakkunskap om reningsverket. 

Markbädd

Markbädd – när marken inte släpper igenom vatten.

En markbädd fungerar på liknande sätt som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. Det renade avloppsvattnet samlas upp i en dräneringsledning som leder till en provtagningsbrunn och därefter leds vidare till en lämplig utsläppspunkt.

Till en markbädd behöver det finnas en kompletterande fosforrening för att den ska nå kraven för normal skyddsnivå.

Vanligen behöver man också en fördelningsbrunn för att anläggningen ska vara godtagbar. Det behöver även finnas luftningsrör så att anläggningen under hela livslängden kan vara syresatt. 

Du kan anlägga din markbädd i kanten på en åker om du vill, men det är viktigt att inte marken precis där anläggningen ligger brukas. Kör inte med tunga maskiner på anläggningen, eller placera din vedhög eller liknande ovanpå, då riskerar du att massorna packas för hårt.

 

Infiltration

Infiltration – när marken släpper igenom vatten
I en infiltrationsanläggning fördelas avloppsvattnet genom spridningsledningar som ligger i ett lager makadam. Reningen sker med hjälp av mikroorganismer. Därefter renas avloppsvattnet ytterligare genom att det infiltrerar ut i de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet.

Det är viktigt att infiltrationsanläggningen finns på ett tillräckligt stort avstånd från grundvatten, vattentäkter och berg. Ibland behöver infiltrationsanläggningen höjas upp ovanför markytan, det är då det ser ut som att man har en "limpa" i trädgården. Det beror på att grundvattennivån är så pass hög att avloppsvattnet riskerar att nå grundvattnet för snabbt om anläggningen placeras i marknivå.

I en standardbädd för ett hushåll är oftast grusbädden minst 30 m2 och det finns två spridarledningar som var för sig är 15 meter långa. Tidigare gjordes oftast bäddarna mindre vilket innebär att en äldre anläggning många gånger är för liten och därmed inte uppfyller dagens krav.

Vanligen behöver man också en fördelningsbrunn för att anläggningen ska vara godtagbar. Det behöver även finnas luftningsrör så att anläggningen under hela livslängden kan vara syresatt. 

Du kan anlägga din infiltrationsbädd i kanten på en åker om du vill, men det är viktigt att inte marken precis där anläggningen ligger brukas. Kör inte med tunga maskiner på anläggningen, elelr placera din vedhög eller liknande ovanpå, då riskerar du att massorna packas för hårt.