Åtgärder mot radon

För att minska radonets hälsorisker i bostäder och andra lokaler behöver du göra olika åtgärder, beroende på varifrån radonet kommer.

Några exempel på enklare åtgärder

  • Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftsystem eller montera in ventiler.
  • Kommer radonet från marken räcker det i enklare fall att täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor.
  • Om radonet i stället kommer från vattnet kan det oftast räcka med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.


Du kan läsa mer om hur radon kan åtgärdas i Boverkets broschyr, se länken till höger.

Radonsanering

Det finns många företag som arbetar med radonsanering. Från och med den 1 mars 2013 är det Svensk Radonförening som uppdaterar förteckningen över personer som har genomgått radonkurser med godkänt resultat. Se länkar till höger.

Mät radonhalten efter att du gjort åtgärder

Efter att du har gjort åtgärder som ska minska radonhalten i ditt hus behöver du ta reda på om åtgärderna har gett resultat. Det enda sättet att veta om det radonhalten i huset är lägre än riktvärdet är att mäta halten. Så se till att du har tillgång till mätdosor till nästa mätsäsong efter dina åtgärder, så att du kan göra en långtidskontroll igen. Läs mer om hur du gör när du mäter radon på vår webbplats, länk till "Mäta radon" finns till vänster.