Oljefat i olika färger står stapade ovanpå varandra.

Spillolja ska hanteras som farligt avfall

Spillolja innehåller tungmetaller och får bara förbrännas i pannor som uppfyller kraven i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Dessa krav är så höga att färre än 80 stycken anläggningar i hela Sverige uppfyller kraven.

I spillolja finns tungmetaller. De kommer från insidan av maskinen som oljan varit i. Det kan även finnas höga halter av svavel från den ursprungliga oljan, detta orsakar svaveldioxid i rökgaserna. I värsta fall kan spilloljan innehålla klor eller PCB. I så fall kan klorerade kolväten, till exempel dioxin, spridas med rökgaserna.

Brottsligt att elda spillolja i fel panna

Om du förbränner spillolja i en vanlig enkel panna, till exempel en alloljepanna, så bryter du mot förordningen om förbränning av avfall. Att bryta mot minimikraven med avseende på förbränning av avfall är straffsanktionerat och kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Det kan dessutom vara fråga om ett miljöbrott eller otillåten miljöverksamhet.

Spillolja ska hanteras som farligt avfall

Spillolja som samlas in som farligt avfall förbränns i kraftvärmeverk, cementfabriker eller andra anläggningar som har tillstånd att elda sådant avfall. Spilloljan kan också regenereras (göras om) till nya smörjoljor. Detta sker i så fall oftast i andra länder.

De anläggningar som har tillstånd att förbränna spillolja renar rökgaserna mycket bra. Därför blir det små utsläpp (låga halter av farliga ämnen i utsläppen) trots att bränslet innehåller mycket föroreningar.