Träd och buskar kompletterade med byggda solskydd är bra för barnens utevistelse på förskolan.

Rapport om barnens miljö i förskolan

Barnen tillbringar mycket av sin tid i förskolan, därför är det viktigt med en god miljö.

I nuläget finns det ingen samlad bild av barnens fysiska miljö, den nationella miljöövervakningen som specifikt gäller barn är begränsad.

Vi har i ett samarbete med Västra Götalands Miljömedicinska centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfört en undersökning av både inom- och utomhusmiljön i förskolorna i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Webbaserade frågställningar i enkäten

Undersökningsmetoden som tagits fram i samarbete mellan Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund och Västra Götalands Miljömedicinska centrum bygger på en webbaserad enkät. I enkäten finns frågor om den upplevda miljön i förskolan. Frågorna är av flervalstyp och möjlighet att lämna kommentarer ges till huvuddelen av frågorna.

I april 2017 skickade vi ut enkäten till samtliga förskolechefer eller motsvarande vid såväl kommunala som privata förskolor. Av totalt 98 tillfrågade förskolor svarade 62 förskolor på enkäten. Enkätsvaren som kom in berör totalt 3610 barn.

Svaren sammanställda i en rapport

Svaren från de deltagande förskolorna sammanställdes i olika bilagor och tillsammans med information och kommentarer resulterade det i den här rapporten. Den kan användas som underlag för underhåll och tillsyn av förskolorna samt planering av fortsatt utbyggnad av förskolor i kommunerna. Rapporten kan även ge verksamhetsansvariga tillfälle till reflektion över situationen i den egna förskolan vilket kan leda till framtida förbättringar.

För inomhusmiljön ställdes frågor om temperatur, ventilation, fukt- och mögelskador, radon, städning och hygien, buller och förebyggande förbättringsarbete. För utomhusmiljön rörde frågorna den egna utegården, utevistelse, solskydd, trafik i förskolans närhet och nyttjande av grönområden.

Vi vill passa på att tacka alla för visat intresse!