Nyfikna kossor står och tittar på fotografen.

Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område innebär högre avgift för vissa lantbruksverksamheter

Det gäller i första hand lantbruk som har fler än 100 djurenheter.

En ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område gäller från och med den 1 januari 2019. För lantbruk som har fler än 100 djurenheter (så kallade C-verksamheter) innebär den nya taxan att uppdelningen av klassningskod 1.20 är borttagen.

Det innebär rent konkret att alla lantbruksverksamheter med mer än 100 djurenheter men under 400 djurenheter betalar samma avgift för vår tillsyn.

Ökade krav innebär högre avgifter

Ökade krav, både på lantbruksverksamheterna och på tillsynsmyndigheten (oss) innebär att tiden som behövs för att vi ska kunna utföra vår lagstadgade tillsyn har ökat. Miljönämnden har beslutat att de verksamheter som enligt lagstiftningen behöver ha miljötillsyn ska betala större delen av kostnaden för tillsynen. Taxorna är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Självkostnadsprincipen

Kommunernas, det vill säga Miljösamverkans avgifter för prövning och tillsyn ska alltid baseras på självkostnadsprincipen vilket innebär att avgifterna ska motsvara kostnaderna för tjänsterna och nyttigheterna som Miljösamverkan (kommunen) tillhandahåller.