Även när barnen vistas utomhus ska förskolan ha bra hygienrutiner.

Miljökontroll av bland annat smittskydd och ventilation i förskolor, grundskolor och gymnasier

Vi har besökt drygt 160 förskolor, skolor och gymnasier för att kontrollera skolornas rutiner för bland annat hygien och smittskydd.

102 förskolor fick besök under hösten 2017

De flesta förskolor har goda grundläggande rutiner för hygien och smittskydd. Vi förde ofta en diskussion under besöken om tillgång till och anvädning av engångsförkläden vid blöjbyte. Att använda förkläden är ett sätt att minska risken att bära med sig och sprida smitta i verksamheten. De flesta förskolor har skaffat en ”akut-hink” som snabbt finns tillgänglig om något barn kräks. En förbättringspunkt vi noterade är bättre hygienrutiner vid utevistelse, till exempel när barn behöver snyta sig, tvätta händerna, dricka vatten eller äta.

En del av förskolorna är slitna och ytskikten behöver ses över. Trasiga ytskikt försvårar rengöring och städning vilket kan leda till att smuts och bakterier kan finnas kvar och ökar risken för smittspridning. 

Nästan samtliga förskolechefer har fått uppgifter om hur många peroner som kan vistas i förkolans lokaler utifrån ventialtionens kapacitet. Däremot har personalen på drygt hälften av förskolorna inte fått informationen till sig. Detta är viktigt då det är personalen som arbetar i verksamheten som känner till hur personbelastningen är under verksamhetens dagliga aktiviteter.

Vad blev nyttan med detta projekt?

Förskolan, där barn tillbringar mycket tid och är i nära kontakt med varandra och personalen, är en riskmiljö för smittspridning. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper är svårt att undvika helt, men med bra hygienrutiner, städbarhet och kunskap kan riskerna minimeras. Det är viktigt att både barn och vuxna följer de rutiner som finns framtagna för att förhindra onödig smittspridning. Något man sett öka i samhället på senare år och som idag debatteras är ökningen av antibiotikaresistenta bakterier. Forskning har visat att till exempel ESBL-bildande tarmbakterier hos friska förskolebarn i Uppsala har ökat sexfaldigt mellan åren 2010 och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen.

51 grundskolor och 9 gymnasier har fått besök under hösten 2017

Vi har kontrollerat skolornas kemikaliehantering, efter att vi tidigare har informerat om vilka regler som gäller kring detta. Dessutom har vi granskat att de har rutiner att följa vid utbrott av smitta, till exempel vinterkräksjuka. Vi har även följt upp vilken kunskap rektorerna har om hur många personer som får vistas i klassrummen utifrån ventilationens dimensionering. Vi har också kontrollerat hur verksamheterna arbetar med rökfria skolgårdar.

Vad blev nyttan med detta projekt? 

Genom att skolorna har kontroll på vilka kemikalier som finns i verksamheten och hur de förvaras så har de minskat risken för att miljön och människors hälsa påverkas. Listorna över kemikalier som innebär risker ger skolorna en bra överblick som gör det lätt att utvärdera om de behöver byta ut en kemikalie mot någon som är mindre farlig. När verksamheterna har tillgång till uppdaterade säkerhetsdatablad har de information om produkternas farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas när de använder produkten.

Vid risk för större utbrott av smitta, till exempel kräkning i matsal eller klassrum, är det viktigt att alla vet vad som ska göras och att det sker snabbt för att minimera smittspridning. Att ha en välkänd smittskyddsrutin underlättar detta arbete. 

Ventilationen är en viktig del i en god inomhusmiljö. Ren luft är viktigt för att människor ska må bra. I skolor kommer föroreningar framförallt från människorna själva och från byggnadsmaterialet. Om föroreningarna inte förs bort upplever många trötthetssymptom och de kan få svårt att koncentrera sig. För speciellt känsliga personer, till exempel de som har allergi eller astma, är föroreningarna extra besvärliga och kan påverka hälsotillståndet, framförallt på sikt. Genom att ha kunskap om hur många personer som får vistas i ett klassrum utifrån ventilationen kan skolorna planera sin verksamhet så att risken för dålig luftkvalitet minskar.

Rökning är förbjuden på skolgårdar enligt tobakslagen. Syftet är att skydda elever från rökning och passiv rökning. Att förhindra tobaksdebutanter är också ett mål.